Home

Finansinspektionens föreskrifter

Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution; beslutade den 25 juni 2018. Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 9 kap. 1 § 1-8, 10, 12-21, 23-27 och 29, samt 9 kap. 3 § förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution. 1 kap. Tillämpningsområde och uttryck i föreskriftern Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse. Finansinspektionen länrnar även följande allmänna råd. FFFS 2017-.XX Utkom från trycket Ange datum 1 kap. 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av kreditinstitut och värde Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse. Finansinspektionen lämnar även följande allmänna råd. 1 kap. Tillämpningsområde och definitioner 1 § Dessa föreskrifter och allmänna råd ska tillämpas av kreditinstitut och värde De nya föreskrifterna är en del i genomförandet av försäkringsdistributionsdirektivet (IDD). Föreskrifterna börjar gälla den 1 oktober 2018, med vissa undantag. Ändringar i grundförfattningen. Ändringarna innebär en höjning av de belopp som en försäkringsförmedlares ansvarsförsäkring ska täcka

De uppdaterade föreskrifterna träder i kraft den 1 augusti 2018. ändr. 2018:13 . FI har beslutat om ändringar i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder. Ändringarna innebär att fondbolag och förvaltningsbolag utöver innehavet i en värdepappersfond även ska rapportera om de risker som fonden är exponerad mot Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 . 1 . Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag; beslutade den 10 december 2019. Finansinspektionen föreskrive

Föreskrifterna gäller för försäkringsföretag. De ersätter Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2008:26) om årsredovisning i försäkringsföretag. Föreskrifterna ställer krav på ett försäkringsföretags externa redovisning. Vidare införs utökade upplysningskrav på den diskonteringsränta som företaget använder beslutade den 11 december 2018. Finansinspektionen föreskriver följande med stöd av 6 kap. 1 § 2 förordningen. (2007:572) om värdepappersmarknaden, och lämnar följande allmänna råd. 1 §Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för börser. 2 §En börs ska besluta vilka anställda och uppdragstagare som omfattas av I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar samlas Finansinspektionens rättsligt bindande föreskrifter och mer allmänna riktgivande anvisningar. Föreskrifter och anvisningar Karriär på Finansinspektionen Finansinspektionens författningssamling (FFFS) Folkhälsomyndighetens föreskrifter (se också Gemensamma författningssamlingen HSLF-FS) Riksdag och regering har gett vissa statliga myndigheter rätt att besluta om föreskrifter inom sitt verksamhetsområde

Finansinspektionen anger i föreskrifterna och de allmänna råden vilka undantag som medges från lagen om årsredovisning i försäkringsföretag. I föreskrifterna anges vilka regler som ett företag, trots att det har fått dispens, ska tillämpa i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2019 i anslutning till EBAs riktlinjer för stresstestning träder i kraft 26.3.2019 Europeiska bankmyndigheten (EBA) har den 19 juli 2018 publicerat riktlinjer för institutens stresstestning (EBA/GL/2018/04) Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 . Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag . Konsoliderad elektronisk utgåva . Senast uppdaterad: 2019-05-2

FFFS 2019:23: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag och tjänstepensionsföretag. Grund- och ändringsförfattningar: FFFS 2019:23, FFFS 2021:1, FFFS 2020:24. FFFS 2015:12: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse (FFFS 2017:2) 1 kap. Tillämpningsområde. 1 § Dessa föreskrifter gäller för värdepappersinstitut om inget annat anges. Svenska kreditinstitut ska tillämpa föreskrifterna på den del av verksamheten som avser värdepappersrörelse, utom bestämmelserna i 3 kap Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag; beslutade den 25 november 2015. Finansinspektionen föreskriver1 följande med stöd av 4, 5, 7 och 8 §§ förordninge Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har uppdaterats med anledning av det nationella införandet av MiFID II Finansinspektionen har med anledning av det nationella införandet av direktivet om marknader för finansiella instrument II (2014/65/EU, nedan MiFID II) gjort lagtekniska uppdateringar i följande föreskrifter och anvisningar som Finansinspektionen meddelat

Finansinspektionens författningssamling (FFFS) Finansinspektionens författningssamling innehåller alla [7] föreskrifter och allmänna råd som Finansinspektionen utfärdat. Du kan söka bland föreskrifter och allmänna råd på Finansinspektionens webbplats [8] och även beställa en tryckt FFFS [9] Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 8/2016 Betalningsinstitut och personer som utan auktorisation tillhandahåller betaltjänster träder i kraft den 1 januari 2017 Finansinspektionen har den 22 november 2016 gett ut föreskrifter och anvisningar 8/2016 om betalningsinstitutens auktorisationer och tillhandahållandet av betaltjänster utan auktorisation Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2013-06-25 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpnin I Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar presenteras föreskrifterna under rubriken Föreskrift. Under rubriken presenteras inte andra bindande rättsregler (t.ex. bestämmelser i lagen) eller Finansinspektionens icke-bindande anvisningar

Finansinspektionens föreskrifter om vilka avsättningar till säkerhetsreserv som ett tjänstepensionsföretag får göra måste omfatta alla försäkringstyper som inkomstbeskattas. Enligt skattelagstiftningen ska även förmåner såsom utbetalningar vid föräldraledighet, invaliditet eller upphörande av anställning inkomstbeskattas 23 §§ Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker ska ha följande lydelse. B0KFÖRIIMGSNÄMi\IDE:tl 1 kap. Ink. 2017 -10- 12 2 § Föreskrifterna gäller för 1. batikaktiebolag, 2. sparbanker, 3. medlemsbanker, 4. kreditmarknadsbolag, 5. kreditmarknadsföreningar, 6. värdepappersbolag. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag (FFFS 2015:12) lämnas här en redogörelse för Alectas ersättningar 2018 Förslaget till Finansinspektionens föreskrifter nämner inget om exponeringar inom det långivande institutets egen finansiella grupp. Detta kommer eventuellt i lagtexten, men Finansinspektionen bör redan i sina föreskrifter eller andra texter förbereda hur sådana regler ska tolkas och tillämpas

Styrelsen i Hagberg & Aneborn Fondkommission AB har mot bakgrund av bestämmelserna i 8 kap. 4 § lagen om värdepappersmarknaden och 6 kap. 11 - 12 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2007:16) om värdepappersrörelse samt Finansinspektionens föreskrifter om hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) fastställt riktlinjer för hantering. Remissyttrande Fi12-3251 Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Inledning. Svenska Riskkapitalföreningen (SVCA) har genom en remiss daterad den I I februari 2013 beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens förslag till föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder (Föreskrifterna)

 1. Förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde Diarienummer: FI Dnr 18-11833 Sammanfattning Finansinspektionen föreslår ändringar av det kontracykliska buffertvärdet. Enligt förslaget ska buffertvärdet fastställas till 2,5 procent
 2. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 Föreskrifter om upphävande av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2012:6) om krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering av likvida tillgångar och kassaflöden; beslutade den x månad 2017
 3. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder; beslutade den XX månad 2019. Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 5 § 14 förordningen (2013:588) o
 4. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder; beslutade den XX månad 2019. Finansinspektionen föreskriver1 med stöd av 18 § 18 förordningen (2013:588) o
 5. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN 1102-7460 1 Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om årsredovisning i försäkringsföretag Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: 2011-04-04 Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpnin
 6. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för betaltjänstleverantörer; Lagstiftning om betaltjänstleverantörer; Regelverk; Rapportering; Bostadskreditförmedlare. Regelverk. Föreskrifter och anvisningar för bostadskreditförmedlare; Lagstiftning om bostadskreditförmedlare; Tillstånd, registreringar och anmälningar. Kreditinstitu

2018:10 Finansinspektione

FINANSINSPEKTIONENS ARBETE FÖR ATT MOTVERKA INTRESSEKONFLIKTER RIKSREVISIONEN 7 Slutsatser och rekommendationer 54 7.1 Det omfattande personalutbytet med finanssektorn innebär risker 54 7.2 Finansinspektionen har uppdaterade regler och tydliga processer 5 Styrelse, ledning och SME-kommittén. Ledningsgrupp; Ledamöter och suppleanter i styrelsen; Ledamöter i verksamhetsstyrelse Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd . om institut för elektroniska pengar och registrerade utgivare; beslutade den x november 2011. Finansinspektionen föreskriver. 1 följande med stöd av 6 § 1-3, 5 första ledet, och 7-11 förordningen (2011:776) om elektroniska pengar

2013:9 Finansinspektione

Finansinspektionens föreskrifter. Enligt regeringen framstår det som lämpligast att anpassningar som behövs för att uppfylla ändringsdirektivets krav sker genom att Finansinspektionen ser över sina föreskrifter. Dessa föreskrifter omfattar dock inte förvaltning av andra alternativa investeringsfonder än specialfonder Finansinspektionen (FI) föreslår ändringar i FI:s föreskrifter om värdepappersfonder och FI:s föreskrifter om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Föreslaget innehåller bestämmelser om beräkningen av aktivitetsmåttet aktiv risk, och om hur information om aktivitetsgrad ska presenteras i fondernas informationsbroschyrer och årsberättelser Finansinspektionens arbete för att motverka intressekonflikter (RiR 2020:18) Granskningsrapport; Granskningen visar att Finansinspektionen har de viktigaste verktygen på plats i form av regler, riktlinjer och arbetsprocesser men behöver göra mer för att de ska tillämpas som det är tänkt och med önskat resultat Regeringen håller med Riksrevisionen om att Finansinspektionens regler, riktlinjer och arbetsprocesser för att motverka intressekonflikter är ändamåls ­ enliga. Regeringen lyfter i detta sammanhang att avsaknaden av uttalade b estämmelser om hur en anställd ska agera vid förhandling om anställning medför att det vilar ett stort ansvar på den enskilde att göra en bedömning av den. LIBRIS titelinformation: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2020:24) - Koncernredovisning: Tillämpningsfrågor från branschen [Elektronisk resurs

2015:12 Finansinspektione

Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, www.fi.se ISSN FFFS . 200X:x. x. Utkom från trycket den . x månad 200x. 11 . Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar; beslutade den x november 2011 Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för kreditinstitut; Lagstiftning om kreditinstitut; Regelverk; Rapportering; Tillsynsmyndighetens upplysningsskyldighet; Betalningsleverantörer. Regelverk. Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar för betaltjänstleverantörer; Lagstiftning om betaltjänstleverantörer; Regelverk. Finansinspektionens föreskrifter om förvaltare av . Finansinspektionens föreskrifter FFFS (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder (FFFS 2013:10). Denna informationsbroschyr avser Nordkinn Fixed Income Macro Fun ; Utöver dessa bestämmelser föreslås en del rättelser och redaktionella ändringar

Fffs 2021:11 - fffs 2021:11 finansinspektionens

Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om

 1. Finansinspektionen har beslutat om ändringar av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder samt Finansinspektionens föreskrifter (2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder. Ändringarna gäller för alla företag som förvaltar svenska värdepappersfonde
 2. Finansinspektionen Box 7821 103 97 STOCKHOLM . DNR 2010-521-STA. ER REF FI Dnr 08 6765 . Riksbanken stödjer Finansinspektionens föreslagna särskilda föreskrifter för hantering av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag
 3. Enligt Finansinspektionens regler och riktlinjer för jäv ska alla medarbetare anmäla omständigheter som kan skapa intressekonflikter till sin närmaste chef. 76 Vår enkätundersökning visar att närmare 60 procent av handläggarna har tagit upp sådana frågor med sin närmaste chef, någon eller några gånger
 4. Finansinspektionens föreskrifter om kontracykliskt buffertvärde Finansförbundet, som representerar de anställda inom finansbranschen, har av Finansinspektionen ombetts att inkomma med synpunkter på ett förslag om ändrade föreskrifter om det kontracykliska buffertvärdet. Finansförbundet stöder förslaget

Finansinspektionen - www

Riksbanken välkomnar därför Finansinspektionens översyn av föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer. I remissen föreslås nya regler för hur värderingar av säkerheter ska få omprövas, vilket nu också inkluderar möjligheten till värdeökningar EUs kapitaltäckningsdirektiv, och således Finansinspektionens föreslagna föreskrifter, baseras i stort på samma synsätt som Riksbankens ovan angivna. Kapitaltillskott som i hög grad uppfyller kriterierna tillåts ingå med en hög andel av kapitalet medan tillskott som i mindre grad uppfyller kriterierna endast får ingå till en liten del, eller inte alls

Myndigheters föreskrifter - lagrummet

Yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd FFFS 2003:10 om kapitaltäckning och stora exponeringar (FI Dnr 05-6089-200) 2005-10-27 1 [1] 1 INLEDNING Sveriges Riksbank har beretts tillfälle att yttra sig över Finansinspektionens försla Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag samt Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:4) om hantering av operativa risker. Därutöver föreslås även nya föreskrifter om skyldighet för kreditinstitut som driver verksamhet genom filial i Sverige och som har sitt huvudkontor i ett tredjeland att rapportera vissa uppgifter LIBRIS titelinformation: Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om försäkringsföretag som har beviljats undantag beroende på storlek (FFFS 2015:9) [Elektronisk resurs Svenska riskkapitalföreningen (SVCA) har beretts tillfälle att avge yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa.

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar 2/2019 i

 1. Remissyttrande om förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kapitaltäckning och stora exponeringar. Finansinspektionen Box 7821. 103 97 STOCKHOLM . DNR 2011-281-STA. ER REF FI Dnr 09-9654 . Riksbanken har inget att invända mot förslagen
 2. LIBRIS titelinformation: Finansinspektionens föreskrifter om amortering av krediter mot säkerhet i bostad (förslag för godkännande av regeringen) [Elektronisk resurs
 3. Remissen innehåller förslag till Finansinspektionens föreskrifter om hantering av kreditrisker i kreditinstitut och värdepappersbolag. Det anges att föreskrifterna innehåller regler om hur ett företag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över sina kreditrisker
 4. Finansinspektionens föreskrifter. Detta yttrande har beslutats av chefsjuristen Lena Aronsson efter föredragning av utvecklingsansvarig Mats Öberg. I beredningen av ärendet har även juristen Henrik Wallman och aktuarien Anders Carlsson deltagit. Lena Aronsson Mats Öberg
 5. Yttrande över Finansinspektionens förslag till ändring i Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2007:1) om kapitaltäckning och stora exponeringar, m.m. Läs mer Mer om Regelrådet Kontaktinformation Kontakt. Regelrådet Box 4044 102 61 Stockholm.
 6. Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder superior title Föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9) om värdepappersfonder document number FFFS 2017:6 release year 2017 lin

Föreskrifter i fffs - lagen

 1. Varje år bestämmer den svenska regeringen i sitt regleringsbrev vilka mål och särskilda uppdrag Finansinspektionen ska utföra under året. Detta beskriver vi i vår årsredovisning då vi.
 2. Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Finansinspektionen, Sverige, ISSN Finansinspektionens föreskrifter om verksamhet på marknadsplatser FFFS 2007:17 Konsoliderad elektronisk utgåva Senast uppdaterad: Observera att endast den tryckta utgåvan gäller vid rättstillämpning Beslutade:.
 3. Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förhandsgranskning av interna modeller för att beräkna solvenskapitalkrav FI Dnr 10-4439 Konkurrensverket har inget att invända mot förslaget till föreskrift. _____ Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gunnel Schön. Föredragand
 4. Publiceringsdatum Utgivare Person i ledande ställning Befattning Närstående Karaktär Instrumentnamn ISIN Transaktionsdatum Volym Volymsenhet Pris Valut
 5. Finansinspektionens förslag riskerar att påverka kundernas pensioner negativt (FI) breda bemyndiganden, varför FI:s föreskrifter har stor påverkan på kundernas pensioner. Den 13 september stod Folksamgruppen bakom två remissyttranden till FI
 6. Finansinspektionens prioriterade områden 2021. Nöjdare kunder, mer motiverade medarbetare, bättre produktkunskaper, att ni uppfyller lagar och regler eller något annat? Läs mer om vår framtagandeprocess. Våra tränare, lärare och ämnesexperter

Information om MedMera Bank AB:s ersättningssystem, som ska offentliggöras enligt Finansinspektionens föreskrifter om ersättningssystem i kreditinstitut, värdepappersbolag och fondbolag med tillstånd för diskretionär portfölj-förvaltning (FFFS 2011:1 med ändring i FFFS 2014:22), lämnas från och med 2017-12-31 i MedMera Bank AB:s årsredovisning I Sverige finns regler både i form av lag [1] och i form av Finansinspektionens regler om intressekonflikter. [ 2 ] [ 3 ] För bolagens del handlar det här om att kunna hantera kundernas intresse av att bli behandlade på ett korrekt sätt och inte otillbörligt missgynnas

MiFID II och GDPR: Dokumentation av investeringstjänster

Finansinspektionen tolkar CRD III (som börjar gälla från och med 1 januari för EU länder). Dessa regler är mer utvecklade gällande hur den rörliga ersättningen ska betalas ut. Syftet med denna uppsats är att bidra med en förståelse om hur Finansinspektionens nya regler FFFS 2009:6 och CRD III påverkar de institutionell Finansinspektionen har själva brutit mot Mar-regler . Uppdaterad 2021-05-14 . Publicerad 2021-05-14 Enligt artikel 34 i Mar ska Finansinspektionens sanktionsbeslut samt eventuella överklaganden av dessa publiceras på myndighetens hemsida Försäkringsavtalslagens regler om gruppförsäkringar används i dessa fall på ett sätt som Konsumentverket inte anser överensstämmer med lagstiftarens intentioner och detta medför att konsumenter kan anslutas till olika försäkringar som de varken har efterfrågat eller tackat ja till

Ytterligare förlängd övergångsperiod förÅterhämtningsplaner - Avega Group

Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersrörelse

Finansinspektionens förslag om nya IDD-föreskrifter på remiss. av Kompass Advokat | 18-04-13 föreslås ersätta de nuvarande föreskrifterna om försäkringsförmedling. Förslaget är att de nya föreskrifterna ska träda i kraft den 1 oktober 2018 och remissen finns att läsa här.. Av detta följer att Finansinspektionens lista endast omfattar insynspersoner i bolag på Nasdaq OMX och Nordic Growth Market, NGM, men inte First North, AktieTorget eller NGMs underlista, Nordic MTF. Insynspersoner på AktieTorget rapporterar inte till Finansinspektionen utan till AktieTorget centralt

”Nu kan försäkringsförmedlare få alla utbildningar hos oss

Finansinspektionens föreskrifter och anvisningar har

Förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer FI Dnr 11-13295 Konkurrensverket har inga synpunkter på Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om säkerställda obligationer. _____ Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gunnel Schön. Föredragand redovisas kvartalsvis enligt Finansinspektionens föreskrifter om hantering och offentliggörande av likviditetsrisker för kreditinstitut och värdepappersbolag (FFFS 2010:7) 2019-09-30 Likviditetsreserv SEK (tkr) Kassa och tillgodohavanden i bank 393 511 Statspapper 172 565 Säkerställda obligationer 104 237 Övriga värdepapper Finansinspektionens föreskrifter om ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2004:2) om investeringsfonder. DisplayLogo. EU:s publikationsbyr FAR har beretts möjlighet att yttra sig över Förslag till ändringar i Finansinspektionens föreskrifter om värdepappersfonder och förvaltare av alternativa investeringsfonder (FI Dnr 18-16590). FAR får med anledning av detta anföra följande Den här ordlistan har sammanställts av Finansinspektionen i enlighet med EU-regler. Banken ska hålla den tillgänglig för konsumenter.1 Term Definition Betalning, debetkort utomlands På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands

Tjänstepensionsföretag-arkiv - Sida 4 av 6 - Sak & LivViktig informationBolagsstyrningsstruktur | Resurs HoldingPå veien mot Transparent Banking Step 4: På denne måten

Riksbanken välkomnar att Finansinspektionens förslag till föreskrifter och allmänna råd om tjänstepensionsverksamhet för tjänstepensionsföretag ger förutsättningar både att uppfylla Europeiska centralbankens förordning om statistikkrav för pensionsinstitut (ECB/2018/2) och att bättre tillgodose nationella statistikbehov Nordea måste följa Finansinspektionens regler Publicerad 2016-06-21 DN:s Birgitta Forsberg svara på tre frågor om att Nordea ska ha underskattat riskerna i utlåning till företag Remiss - förslag till Finansinspektionens föreskrifter om ett kvantitativt krav på likviditetstäckningsgrad och rapportering (Fi Dnr 11-13136) Konkurrensverket har inga synpunkter på ovan rubricerade förslag. _____ Detta yttrande har beslutats av avdelningschefen Gunnel Schön. Föredragand

 • Isolerat eller oisolerat förråd.
 • Pop Up Blocker deaktivieren iPhone Safari.
 • Vad är Track BITCOIN VON.
 • Consumption per capita by country.
 • Investing Profit Calculator.
 • Bitcoin Forum 2020.
 • Hårdlödning.
 • Mcclellan twitter.
 • StormGain mining withdrawal.
 • Hexagon företag.
 • Trennungsprinzip Steuerrecht Österreich.
 • Wanddeko Holz outdoor.
 • Är Finland med i EU.
 • Nocco flak Blood Orange.
 • Is Bittrex safe.
 • Modern art contemporary art.
 • Vållande till kroppsskada arbetsplatsolycka.
 • Avanza Auto eller Avanza Global.
 • SEB blanketter fullmakt.
 • Bodelning fastighet uppskov.
 • Copy trading Binance.
 • Clubhouse app.
 • EUR/GBP news.
 • How to delete history on Google.
 • Nuvärdesfaktor tabell C.
 • Exertis Captech lager.
 • Sommarjobb fastighetsbranschen.
 • 100000 DIME to INR.
 • Blue Water High season 2.
 • Tavlor historiska motiv.
 • Sites to buy credit cards from hackers.
 • Stor mängd synonym.
 • ISK Nordnet.
 • A combinational logic circuit contains flip flop.
 • Cryptographer salary in India per month.
 • Förneka.
 • Deniz Arda Flashback hittad.
 • Vem bor på adressen karta.
 • Undersökningsplikt konsumentköplagen.
 • Trading App Schweiz Testsieger.
 • Dyson Aktie Finanzen net.