Home

Kontrollplan mall

Mallar för enkel kontrollplan Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföras Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört. Kontrollplan mall Author När din kommun inte erbjuder någon mall kan du använda denna som grund: Kontrollplan (förslag) - Tom mall för framtagning av kontrollplan (pdf, 148.7 kB) Senast uppdaterad: 2021-04-20 Ansvarig för sidan: Mittbygge.s Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva. Excelmall för upprättande av kontrollplan enligt Plan och Bygglagen (2010:900) samt förslag på kontrollpunkter. Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder

Kontrollplan, blankett (pdf, 300 kB, nytt fönster) Exempel på kontrollplaner. Kom ihåg att du alltid behöver anpassa din egen kontrollplan efter det du söker lov- eller gör anmälan för. Bygglovspliktiga åtgärder. Byte av balkongräcken (pdf, 620 kB, nytt fönster) Byte av entrédörr (pdf, 631 kB, nytt fönster KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Mindre tillbyggnad (ca 30 kvm BYA i en våning) Fastighetsbeteckning:_____ E - _____ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- _____ (Ange namn på person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) En kontrollplan ska. Exempel på kontrollplan för enklare ärenden - inglasning av altan . På nästa sida finns ett exempel på kontrollplan som kan användas i enklare ärenden som inte kräver någon kontrollansvarig. Byggherren ansvarar . Det är du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. Nä Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Denna ska fungera som ett kravställande dokument så att det går att verifiera att åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig.

KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL) FASTIGHET OCH ÅTGÄRD. Fastighetsbeteckning. Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum: Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan. BL Kontrollplan (tom mall) Last modified by: Löfvander, Susann Skapa en kontrollplan för montering/påbyggnad av takkupa eller frontespis på enbostadshus av typen radhus, parhus eller friliggande villa. Denna kontrollplan är avsedd att bifogas både till bygganmälan om en eller två takkupor (Attefallsåtgärd) eller till en bygglovsansökan vid mer omfattande på- eller ombyggnader av takkupor KONTROLLPLAN - EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen KONTROLLPLAN för BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) BH - Byggherren A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utför arbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt Det är byggherren som upprättar ett förslag på kontrollplan, men det är lämpligt att ta hjälp av någon med sakkunskap till exempel kontrollansvarig. Så här upprättar du en kontrollplan . Du kan själv välja att upprätta din kontrollplan eller använda mallen och de exempel på kontrollpunkter som finns för olika sorters projekt

Kontrollplan för bygglov - Garanterat godkän

Så här fyller du i din kontrollplan: 1. Fyll i uppgift om fastighet och det datum när du gör din ansökan. 2. Fyll i ditt namn som byggherre/sökande och eventuellt företagsnamn. 3. Ange företagsnamn och namn på ansvarig person på företaget som är entreprenör respektive projektör Mall enkel kontrollplan De flesta kommuner har minst en mall för enkel kontrollplan, och ofta olika mallar för olika enkla byggåtgärder. Du kan använda en eller flera mallar som en grund för inläsning och ökad förståelse för hur en kontrollplan fungerar

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Sta

Här har vi samlat redigerbara mallar för egenkontrollplaner. Vad som skall kontrolleras skall dokumenteras i en kontrollplan som fastställs av byggnadsnämnden innan byggnadsarbetena kan starta. Egenkontrollen skall anpassas för de behov och krav som ställs på dig som byggare En kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL) är ett dokument som innehåller de viktigaste kontrollerna som behövs för att säkerställa att samhällets krav enligt PBL uppfylls. Nedan hittar du exempel på hur kontrollplaner kan se ut för enklare åtgärder där kontrollansvarig inte krävs Kontrollplan skylt/ ljusanordning (word, 35.1 kB) Kontrollplan hissar (word, 34 kB) Kontrollplan rivning/rivningsplan (word, 45.2 kB) Kontrollplan för enkel åtgärd (word, 17.3 kB) Ni kan använda vår mall för kontrollplan (word, 36.1 kB) för att upprätta helt egen kontrollplan med egna kontrollpunkter och anpassad för erat projekt Innan du kan få ett startbesked måste du ha en godkänd kontrollplan. Därför bör du redan i din ansökan skicka in ett förslag till kontrollplan som vi kan bedöma. Kontrollplanen beskriver i punktform vad som ska kontrolleras, vem som ska utföra kontrollerna, hur kontrollerna ska gå till och vilket underlag som finns för kontrollen

Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.. För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret. Adelswärdsgatan 7. Box 206. 597 25 Åtvidaberg. Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:39:0 En kontrollplan ska ange vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur de ska tas om hand. Vid rivningsåtgärder kan detta till exempel vara begagnade fönster, köksinredningar, dörrar, sanitetsporslin och tegelpannor som byggherren kan ha avsättning för i andra projekt eller som kan demonteras för försäljning i byggnadsvårds- eller återbruksbutik ( jfr prop. 2019/20:156 s. 53 ) Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader

Kontrollplan - Mittbygg

 1. Mall till kontrollplan. Mall för kontrollplan för enkla ärenden utan kontrollansvarig - I dokumentet ska kontrollpunkter läggas in, se förslag ovan. Exempel på kontrollplaner: Fasadändring. Inglasning av balkong. Liten tillbyggnad av enbostadshus. Rivning. Takkupa. Eldstad. Mur och plank
 2. dre projekt. BESKRIVNING KONTROLLPUNKT: Här anges vad som ska kontrolleras, exempelvis dräneringens utformning eller kontroll av installerad eldstad
 3. Fyll i en kontrollplan för ditt projekt. Du hittar en tom mall, exempel på ifyllda kontrollplaner och mer information om hur du gör längre ned på sidan. Skicka in ditt förslag till kontrollplan till oss på kommunen. Vi godkänner förslaget till kontrollplan i samband med startbeskedet

Mall för kontrollplan för att bygga nytt, ändra eller riva

Mall kontrollplan; Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, takpannor; Kontrollplan, befintlig rökkanal.docx; Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontrollplan Inglasat uterum.doc; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 0 En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla En kontrollplan ska innefatta sådant som är viktigt eller kritiskt att det blir rätt. Exempelvis sådant som vid fel kan innebära fara för liv och hälsa eller får stora ekonomiska konsekvenser eftersom det är kostsamt att åtgärda efteråt. Även sådant som är svårt att utföra, eller åtgärder där briste 1 KONTROLLPLAN. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Fastighetsbeteckning: Ärende: Byggherre: Kontrollansvarig

Kontrollplan (mall) (word, 20 kB) Kontakta oss. Skriv till oss. Saknar du något på denna sida? * Dela sidan. Dela på Facebook; Dela på Twitter; Dela på LinkedIn; Skriv ut. Senast uppdaterad 2020-02-24. Ritningsarkivet Kontrollplan Byggherre och. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: ATTEFALL TILLBYGGNAD MAX 15 kvm Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras Denna kontrollplan är miljö- och hälsoskyddsnämndens beskrivning av hur nämnden som myn-dighet uppfyller de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelsked jan. Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets förordning ( EU) nr 2017/625 samt i den Nation-ella kontrollplanen, Myndighetsmålen A och B

PPT - Platta på mark PowerPoint Presentation - ID:4151030

I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för ett byggprojekt. Syftet med en kontrollplan för att ha uppsikt över att moment i byggandet som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand faktiskt görs rätt Här hittar du mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med egenkontrollprogram enligt elsäkerhetslagen. Tänk på att det endast är avsett som stöd i arbetet och att varje organisation måste anpassa sitt egenkontrollprogram efter den verksamhet som bedrivs Jag stod inför samma problem, och gjorde denna kontrollplan inför ett nybygge av badrum. Saxade det mesta ifrån BKRs kvalitetsdokument. Har ännu inte skickat in anmälan till kommunen så jag vet inte om dom tycker det är duger eller inte. Jag var helt obekant med begreppet kontrollplan sen innan så vi får se vad dom säger.

Exempel på kontrollplaner och ritningar - Stockholms sta

Du behöver alltid en kontrollplan vid alla bygglov, marklov, rivningslov och anmälningar. I många fall behöver du även en certifierad kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen Förslag till kontrollplan gällande sk Attefallshus Komplementhus max 25 m² BYA (byggnadarea utvändigt mått, t ex utsida panel) alternativt Tillbyggnad max 15 m² BTA (bruttoarea, dvs sammanlagd yta för ev flera våningsplan, utvändigt mått, t ex utsida panel ) _____ Kontrollplan . Byggherre ____ Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Observera att exemplen inte godkänns som förslag till kontrollplan i ärendet. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan. Nedan finns en mall även för detta Mall för kontrollplan (PDF, 84 KB) Exempel på kontrollpunkter (PDF, 87 KB) Kontrollplan eldstad - rökkanal (PDF, 107 KB) Kontrollplan fasadändring (PDF, 112 KB) Kontrollplan mindre enkel tillbyggnad (PDF, 117 KB) Kontrollplan mur och plank (PDF, 107 KB) Kontrollplan takkupa (PDF, 114 KB) Kontrollplan garage och carport (PDF, 107 KB För att erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med ovanstående kontrollpunkter signerade samt underskriven till: Åtvidabergs kommun, Byggkontoret. Adelswärdsgatan 7. Box 206. 597 25 Åtvidaberg. Author: Hossam Mohammad Husayn Created Date: 06/13/2018 01:40:0

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

Skapa din kontrollplan direkt, utan mall för kontrollplan

 1. st två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex. Datum då kontrollplanen upprättades: BYGGHERRE Namn/företag Organisations-personnummer Adress Postadress Telefon/mobil E-post UTFÖRANDE ENTREPRENÖR (ex rörläggare, elektriker, snickare etc)
 2. En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälanpliktiga åtgärder. Byggherren/sökanden ansvarar för att ta fram kontrollplanen och den ska lämnas in så tidigt som möjligt, gärna vid ansökningstillfället. Utan kontrollplanen kan inget startbesked lämnas
 3. Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt. Omfattningen av kontrollåtgärderna ska väljas så att det föreligger tillfredsställande säkerhet för att konstruktionen i sin helhet uppfyller ställda krav
 4. 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enlig
 5. dre åtgärder. Genom kontrollerna ser du till att ditt projekt uppfyller samhällets krav. Kontrollansvarig. En kontrollansvarig ska vanligtvis utses för att medverka till att byggprojektet uppfyller byggreglernas tekniska egenskarav

Mall enkel kontrollplan - läs mer om kontrollplaner för

Mallar för kontrollplaner Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. Eftersom en kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar så innebär det att du kan behöva lägga till egna kontrollpunkter eller ta bort kontrollpunkter som inte är aktuella för just din åtgärd uppdaterade mallar för kontrollplan-PBL, egenkontrollplan samt riskanalys. Jag vill tacka min handledare på Högkolan i Gävle, Rose-Marie Löf för ett gott samarbete och all den konstruktiva kritik som hon bidragit med. Jag vill också tacka min externa handledare Stefan Blomquist på Grontmij AB för de Mall för enkel kontrollplan som går att fylla på med kontrollpunkter. Tom mall och blankett. Här hittar du kontrollplan tom mall och även blankett vad det gäller anmälan om kontrollansvarig. Anmälan om kontrollansvarig. Anmälan om kontrollansvarig. Ladda ner blankett

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen. Kontrollen kan göras på olika sätt: Genom egenkontroll eller av fristående sakkunniga Vi har mallar och exempel på kontrollplan för olika enklare åtgärder som du kan använda i de ärenden där det inte behövs någon kontrollansvarig. Om det är beslutat om en kontrollansvarig i ditt ärende är det den kontrollansvarige som ska upprätta kontrollplanen En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når sina mål, att rapporteringen om verksamheten och ekonomin är tillförlitlig och att verksamheten efterlever lagar och regler En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter. Mall för kontrollplane

Kontrollplan. I alla byggprojekt ska det finnas en kontrollplan. En kontrollplan är en plan för kontrollen av en bygg- eller rivningsåtgärd, ofta utformad som en slags checklista. I den ska bland annat anges vilka kontroller som ska göras, vad kontrollerna ska avse och vem som ska göra kontrollerna ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900) För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder av enkel art t.ex. mindre tillbyggnad, fasadändring, mur/plank, som inte kräver kontrollansvarig

Apple's 4-inch iPhone SE arrives March 31st

Kontrollplan för bygg Vid byggnation krävs, beroende på byggnationens omfattning, en kontrollplan. Det är byggnadsnämnden som ska ta ställning till den kontroll som behövs och besluta om en kontrollplan för arbetena, om det inte är uppenbart att så inte behövs Kontrollplan och kontrollansvarig. Du kan behöva en kontrollplan vid anmälningar och i vissa fall även en kontrollansvarig. Kontrollplanen är viktig för att du ska kunna intyga att du uppfyller plan- och bygglagen. I vissa fall kan ditt ärende inte börja handläggas förrän du har lämnat in din kontrollplan

Egenkontroll - Struqtu

 1. Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning
 2. Kontrollplan. En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen och andra lagar. Kontrollplanen ska anpassas till objektets svårighetsgrad
 3. Förslag till Kontrollplan 191009 Kontrollplanen verkar för att säkerställa att uppdraget genomförs enligt Plan- och Bygglag (2010:900), Plan- och byggförordning(2011:338), BFS 2011:6, med ändringar t.o.m. BFS 208:15 - BBR 2
 4. Kontrollplan Enligt Plan- och bygglagen K ontrollplan fr E - (Egenkontroll) S - (Sakkunnig) BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) K-ritning (konstruktionsritning) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) Andra tekniska handlinga

Author: Mikael Lunnehed Created Date: 02/19/2015 23:23:00 Title: Mall för kontrollplan oifylld Last modified by: Mikael Lunnehed Company: Windows Use Tom interaktiv mall för kontrollplan. Ritning Här kan du läsa om kraven på ritningarna du ska lämna in. För att handläggaren ska kunna ge lov för ett bygge behövs ritningar. Ritningarna ska tydligt visa vad du vill bygga i plan, fasad och situationsplan KONTROLLPLAN för enkla ärenden utan kontrollansvarig ÄRENDE FASTIGHETSBETECKNING BYGGHERRE/SÖKANDE datorn eller om du vill skriva ut mallen för att kunna skriva i punkterna för hand. Mallen ska inte användas när det krävs en kontrollansvarig

Kontrollplan. En kontrollplan krävs för samtliga anmälningspliktiga och lovpliktiga åtgärder. Kontrollplanen är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i Plan- och Bygglagen Men om den åtgärd du tänker utföra inte kräver kontrollansvarig så ska du själv ta fram ett förslag till kontrollplan, vilket beskrivs i broschyren info om kontrollplan för små åtgärder Du kan även använda vår mall för kontrollplan . Vid halvårsskiftet 2020 kom förändringar i lagstiftningen Det vi behöver nu innan vi kan få ett startbesked på ändringen är att skicka in en enkel kontrollplan. Är det någon som har någon mall att skicka över eller en färdig kontrollplan över ett liknande projekt? Jag själv är byggherre men emtreprenör kommer utföra arbetet med marken KONTROLLPLAN för BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Namngiven Entreprenör som utförarbetsmomenten) K-ritning (konstruktionsritning) S - (Namngiven sakkunnig om så krävs för aktuell kontrollpunkt) VVS-ritning (värme, ventilation och sanitetsritning

2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Eldstad med ny skorsten Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enlig Kontrollplan Vid de flesta lov- och anmälningspliktiga åtgärder krävs en kontrollplan. En kontrollplan är ett dokument innehållande ett antal punkter som ska kontrolleras under projektets gång. Kontrollplan mall.docx. Skriv ut. Senast uppdaterad: 15 januari 2021 08:49

Kontrollplan är med andra ord ett dokument som redovisar vad man kontrollerat och ett intyg på att projektet klarar kraven. Kontrollplanen ska redovisa: vad som kontrolleras; Här finns nedladdningsbara exempel/mallar avseende kontrollplaner för de vanligaste åtgärderna KONTROLLPLAN Enligt PBL 2010:900 Denna kontrollplan är ett förslag på kontroller som kan användas vid er byggnation då certifierad kontrollansvarig ej krävs. Om du som byggherre signerar blanketten, godkänner du kontrollplanen. Dennn Postadress Besöksadress Telefon/ fax Webb/ e -post Org.nr 212000-1447 Lerums kommun 443 80 Leru

Exempel på kontrollplaner - Luleå kommu

 1. Använd gärna vår mall för kontrollplan där du själv får fylla i de kontrollpunkter som ska utföras. Kom ihåg att kontrollpunkterna ska vara anpassade utifrån projektet. Exempel: Kontrollplan - Mall. Exempel: Kontrollplan - Garage/Carport Kontrollansvari
 2. Mallar och dokument. Vi har sammanställt mallar och andra dokument som du kan använda i arbetet med ditt egenkontrollprogram. Vi har även tagit fram två informationsblad, ett som är riktat till företagsledningen och ett som är riktat till de som är medarbetare i ett elinstallationsföretag
 3. Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll
 4. Kontrollplan Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I kontrollplanen anger du det som är viktigt att kontrollera under byggtiden. Ifylld kontrollplan ska skickas in tillsammans med ansökan eller senast inför startbesked. Orangefärgade fält ska inte fyllas

Avsnitt 5 i BBR, ofta hänvisat till som BBR 5, är ett av de mest omfattande avsnitten och avser brandskyddet. I fråga om byggåtgärder som inte kräver en kontrollansvarig, där vårt broschyr- och blankettmaterial kan vara en hjälp för den byggherre som själv vill upprätta ett förslag till kontrollplan, är det huvudsakligen avsnitt 5:5 och 5:6 som bör beaktas i kontrollplanen Kontrollplan Eldstad/Rökkanal Ankomststämpel Kontroller som är utförda Kontroller som skall utföras Beslutsstämpel . Title: Microsoft Word - Enkel kontrollplan Braskamin-5 Author: bory Created Date Förslag till kontrollplan eldstad; Ofta finns mallar för detta att ladda ner från kommunens hemsida. Kontrollplan. I kontrollplanen anges punkter som byggherren ska ta hänsyn till vid planering och utförande av arbetet. Följande dokument kan Du använda som mall för Din kontrollplan: Word: Mall för kontrollplan Mallen stödjer sig även på Sveriges fleråriga kontrollplan för livsmedelskedjan. Kontrollplanen finns på www.nkpwebben.se.Notera att det även finns nationella bestämmelser om planering av offenltig kontroll av livsmedel i Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel LIVSFS 2005:21 som kan behöva beaktas när man tar fram en kontrollplan och som inte tas upp i de.

Kontrollplan allmän. Kontrollplan eldstad/rökkanal. Kontrollplan eldstad/rökkanal exempel. Kontrollplan fasadändring. Kontrollplan inglasning av balkong. Kontrollplan kolonistugor. Kontrollplan takkupa. Kontrollplan tom mall Anvisningar för kontrollplan Om du söker bygglov för en enkel åtgärd, t.ex. en carport, uthus, mindre tillbyggnad m.m. så krävs varken kontrollansvarig eller tekniskt samråd och du kan få lov och startbesked samtidigt. För att kunna ge starbesked krävs en kontrollplan. Lämna därför in ett förslag til Kontrollplan mall för projekt inom bygg. Vill ni ha hjälp med att uppdatera till nya ISO? Vi erbjuder vår hjälp att uppdatera ert ledningssystem till ett förmånligt pris. Alla som har ledningssystem enligt OHSAS 18001:2007 måste uppdatera det till ISO 45001:2018 innan man kan påbörja en certifiering av sitt arbetsmiljöledningssystem Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags för tekniskt samråd. Det är byggnadsnämnden som kallar berörda parter till det samrådet för att diskutera tekniska frågor i samband med bygget Bygglovskontoret har tagit fram mallar för kontrollplan med förslag till kontrollpunkter som kan användas för enklare åtgärder. Kom ihåg att du kan behöva anpassa kontrollpunkterna beroende på vad din ansökan avser. Mallar och mer information om kontrollplan och tekniskt samråd hittar du via länkarna nedan

Kontrollplan VVS - Byggmall

Kontrollplan - Sandvikens kommu

 1. Mall kontrollplan; Användbara dokument för byggprojekt. Vanliga ord och termer; Tillgänglighet för en- och tvåbostadshus; Gestaltningspolicy för Ekerö kommun; Kulturmiljöprogram för Ekerö kommun; 4. Skicka in ansökan eller anmälan. Både bygglov sansökan och anmälan kan du enkelt skicka in via vår e-tjänst
 2. Exempel på kontrollplan. Det förslag till kontrollplan som skickas till kommunen måste du själv upprätta
 3. Kontrollplan - enligt PBL 10 kap. 6 § Projektet avser: Fastighetsbeteckning: Byggherre/sökande: Kontrollplan upprättad av: Datum: Kontroll avser Kontroll mot Signatur/datum (B,E,P) Anmärkning . VÄLJ KONTROLLPUNKTER SOM INGÅR I PROJEKTET . FYLLS I UNDER BYGGTIDE

En anmälan går relativt smidigt att genomföra, och syftet är just att anmälan ska vara betydligt enklare än en bygglovsansökan. Kommunen tar i stort sett alltid ut en administrativ avgift för detta som varierar från kommun till kommun, men uppgår till mellan 6 och 10.000 kronor. Nedan beskrivs processen för ansökan om attefallshus i mer detalj Nedan finner ni en tom mall som du/er kontrollansvarige kan använda er av. Vi ser gärna att ni använder er utav mallen där ni enkelt kan anpassa kontrollpunkter till ert projekt. Skulle inte mallen användas är det ändå viktigt att den kontrollplan ni avser lämna in till oss är av samma struktur Du som är plusmedlem och medlem i Överlåtelsebesiktningsgruppen, Entreprenadbesiktningsgruppen alt. KA-gruppen får tillgång till resp. grupps mallar för.

Tidrapport bygg - ByggmallEnkel kvalitetsplan mallExempelhandlingar – Enköpings kommun

AMA - referensverket för upprättande av beskrivningar och utförande av arbeten inom Anläggning, Hus, VVS & Kyla och EL samt administrativa föreskrifter i AMA AF - från Svensk Byggtjäns Mallar på www.karf.se Under medlemsdelen på KARFs hemsida hittar du mallar för: • Avtal för KA-uppdrag • KA-uppdragets omfattning • KAs utlåtande för slutbesked Om du vill beställa informationsmaterial eller bli medlem i KARF, kontakta då KARFs kansli: Bengt-Erik Liw, Tel 0291-500 10, Mobil 0704-33 01 18 Kontrollplan Fastighet Fastighetsbeteckning Typ av avloppsanläggning Belastning (d v s antal personer som ska vara anslutna till avloppsanläggningen) Slamavskiljare, fabrikat/ beteckning Slamavskiljare, våtvolym m3 Är WC ansluten? WC till sluten tank? Ange m3 Riskanalys och intern kontrollplan 2021 Förslag till beslut Utbildningsnämnden antar Riskanalys och intern kontrollplan 2021. Bakgrund Inga nya risker har lagts till i Riskanalys och intern kontrollplan 2021 utifrån de risker som återfinns i Verksamhetsplan 2021, allt täcks in av tidigare identifie-rade risker Denna mall är en hjälp för elinstallationsföretag som behöver upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning Kontrollplan mall.docx Exempelkontrollplan altan balkong.docx Exempelkontrollplan fasad.docx Exempelkontrollplan komplementbyggnad.docx Exempelkontrollplan mindre tillbyggnad.docx Exempelkontrollplan mur och plank.docx Exempelkontrollplan skyltar.docx.

 • Hur många procent är bra avkastning.
 • Verhuurhypotheek berekenen Rabobank.
 • Barcelona Half Marathon 2021.
 • Vitt kök hemtrevligt.
 • Stick.
 • Me and my golf backspin.
 • Cryptographer pronunciation.
 • Plaid supported banks.
 • Lending Club earnings.
 • Sjökapten utbildning.
 • Hjelmsjövik Örkelljunga.
 • Möte med banken bolån.
 • Införsel av mat till Sverige.
 • Stuga Lindvallen jacuzzi.
 • Ondilo ICO battery.
 • NyföretagarCentrum Enköping.
 • Bygglov bostadsrätt altan.
 • Wanddeko Metall Außenbereich.
 • 99bitcoins YouTube.
 • Reddit promote YouTube channel.
 • Mekonomen aktie Forum.
 • Badtunna Jönköping.
 • QFL 3Commas.
 • A442.
 • B2B kurser.
 • Least upper bound and greatest lower bound calculator.
 • DOGE/AUD Binance.
 • Huisarts Groningen aanmelden.
 • Streaming endpoint.
 • 1HQ3Go3ggs8pFnXuHVHRytPCq5fGG8Hbhx private key.
 • BaaS India.
 • News about B4U.
 • Vad betyder plattfilm.
 • FT Markets.
 • PwC blockchain jobs.
 • För lärd diskussion webbkryss.
 • Pro Staff Autograph 97.
 • Best Schwab mutual funds.
 • Omega ratio.
 • Crypto wallet password recovery.
 • Directive 2003/71/EC.