Home

Vlottende passiva balans

Vlottende passiva Jaarrekening - Zelf Boekhoude

 1. Vlottende passiva zijn de korte termijn schulden van bedrijf. De betalingen die meestal binnen 1 jaar zijn gedaan aan de leveranciers, kredietverleners, Belastingdienst of andere schuldeisers/crediteuren. De vlottende passiva is een onderdeel van het vreemd vermogen en staat aan de rechterkant van de balans, de passiva
 2. Hoe vlottende passiva werken . De behandeling van vlottende passiva voor elk bedrijf kan variëren, afhankelijk van de sector of industrie. Analisten, accountants en beleggers gebruiken de vlottende passiva om te meten hoe goed een bedrijf aan zijn financiële verplichtingen op korte termijn kan voldoen
 3. Overzicht overlopende passiva. De specificatie van de balanspost overlopende passiva is als volgt: bedragen x € 1.000. tableCell16. tableCell21. 31-12-2018. 31-12-2019. Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen. 46.369
 4. Een balans bestaat op de actiefzijde uit twee grote bestanddelen of 'blokken'. Eerst komen de vaste activa. Zij blijven meestal lange tijd onveranderd. Ze staan tegenover de vlottende activa, die veel vlugger komen en gaan. De belangrijkste vlottende activa zijn voorraden en vorderingen
 5. De balansposten aan de rechterkant zijn de passiva. Hieronder vallen de financiële verplichtingen, zoals je schulden. Je moet deze ooit betalen. Het verschil tussen je activa en passiva is je eigen vermogen. Dit kan positief of negatief zijn. Daarbij zet je het eigen vermogen rechts onder je passiva, zodat jouw balans altijd in evenwicht is
 6. Vlottende Passiva. Kasgeldlening BNG. 7.000.000. 0 - kasgeldlening BNG. 7.000.000. 0. Banksaldo. 428.960. 0 - banksaldo. 428.960. 0. Overige schulden. 3.652.062. 7.041.516 - overige schulden. 3.652.062. 7.041.516 - rekening courantsaldi niet financiële instellingen. 0. 0. Overlopende passiva. 2.711.044. 3.686.225 - overlopende passiva. 2.711.044. 3.686.225. Vlottende Passiva. 13.792.066. 10.727.74
 7. Totaal vaste passiva 72.571 74.592 Vlottende activa. Vlottende passiva. Voorraden. Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 9.578 10.526 Totaal voorraden 9.578 10.526 Kortlopende vorderingen. Kortlopende schulden. Vorderingen op openbare lichamen 4.756 6.002 Overige kasgeldleningen 10.000 10.00

Wat zijn enkele voorbeelden van kortlopende schulden

Aan de rechterkant staat de passiva-, of creditzijde. Hier staan je schulden en je eigen vermogen, dus eigenlijk met welk geld je bezittingen zijn betaald. Je kunt hierbij denken aan vreemd vermogen of kortlopende schulden, bijvoorbeeld crediteuren. Een vaste indeling van een balans ziet er als volgt uit: Activa. Vaste activa. Vlottende activa. Passiva zijn alle middelen waarmee de onderneming gefinancierd wordt, kort samengevat de schulden van de onderneming. De passiva staat op de rechterzijde van de balans en bevat dus met name de schulden van je onderneming. Het gaat hier bijvoorbeeld om openstaande rekeningen (crediteuren) en de btw die nog afgedragen moet worden De vlottende passiva bestaan uit de kortlopende schulden. Een klein netto werkkapitaal houdt in dat de onderneming op kort termijn potentieel problemen krijgt om de direct opeisbare verplichting en te voldoen. Een zeer groot netto werkkapitaal kan echter weer inhouden dat de onderneming inefficiënt gefinancierd is. [>>>

Vlottende passiva Jaarrekening 201

Vlottende activa en hoe je ze moet begrijpen - Balansleze

Totaal vaste passiva. 349.095. 359.504. Vooraad - Bouwgronden in exploitatie. 122.324. 154.039. Netto vlottende schulden < 1 jaar. 29.044. 35.950. Uitzettingen < dan 1 jaar. 35.824. 25.869. Overlopende passiva. 6.825. 7.936. Liquide middelen. 316. 356. Overlopende activa. 15.179. 12.776. Totaal vlottende activa. 173.643. 193.041. Totaal vlottende passiva. 35.869. 43.886. Totaal activa. 384.964. 403.39 Balans lezen Vlaamse Federatie van Beleggingsclubs en Beleggers vzw www.vfb.be info@vfb.be Langestraat 221 2240 Zandhoven tel. +32(0)3/312.83.10 Pagina 1 Deel 1: De balans De balans is een foto van de staat van de activa en passiva van een onderneming Balans (1) = Een overzicht van bezittingen (activa), schulden en het eigen vermogen (samen passiva), van een organisatie op een bepaald moment. Activa (bezittingen) zijn actief bezig bij de productie. Passiva (vermogen) doet niets, het is alleen om aan te geven hoe de organisatie aan het geld is gekomen om de bezittingen te verkrijgen. Overlopende passiva (x € 1.000) 31-12-2019. 31-12-2018. De van EU, Rijk en provincies ontvangen bedragen. 1.316. 886. Overige vooruit ontvangen bedragen. 18. 26. Totaal Overlopende passiva. 1.334. 91 De huidige passiva of vlottende schulden zijn schulden die binnen één jaar betaald zouden moeten worden, terwijl de passiva op lange termijn of langlopende schulden langer lopen. Een belangrijke passiva-post is altijd de crediteuren, de nog niet betaalde leveranciers

Een balans bestaat zowel uit bezittingen oftewel activa en uit het vermogen oftewel passiva. Anders gezegd de balans geeft aan waarin is geïnvesteerd en hoe deze investeringen zijn gefinancierd Home; Programma's . Managementsamenvatting; Corona; Vitaal en Sociaal Breda; Ondernemend Breda; Duurzaam wonen in Breda; Basis op Orde in Breda; Organisatie en financiën van Bred

Wat staat er allemaal op een balans? De Zaa

 1. 1 Financiële verantwoording stichting SOKA 2017 Balans per 31 december 2017 Activa Vaste activa Materiele vaste activa Vlottende Activa Vorderingen Liquide middelen Passiva Eigen vermogen Langlopende schulden Kortlopende schulden. 2 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2017 Baten - Donaties en giften Overige baten Totaal baten Lasten - Personeelskosten Andere sociale lasten Afschrijvingen.
 2. Vlottende passiva Vlottende schulden (looptijd korter dan 1 jaar) De vlottende schulden van de gemeente bestaan uit kasgeldleningen, bank, giro en overige schulden (crediteuren). In onderstaande tabel is stand van de vlottende schuld aangegeven
 3. g bezit en hoe de onderne
 4. Vlotten betekent 'wegstromen'. Hierdoor worden het vlottende activa genoemd. De waardering van de vlottende activa op de balans is tegen de productkosten of tegen de aankoopkosten. De liquide middelen en kasgelden hoeven natuurlijk niet omgezet te worden
 5. der dan een jaar verloopt, vaak onder de vlottende passiva geschaard
Kengetallen liquiditeit - Kennisbank Financieel

Vaste passiva; Passiva; Eigen vermogen; Voorzieningen; Schulden met een rentetypische looptijd langer dan één jaar; Vlottende passiva; Schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; Overlopende passiva; Niet in de balans opgenomen verplichtingen; Gebeurtenissen na balansdatu Toelichting op de balans; Vlottende passiva; Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar. Kasgeldleningen Per eind 2018 bedroeg het totaalsaldo van deze post 123 miljoen euro. Deze leningen zijn nodig voor de regulatie van het gemeentelijke banksaldo

Passiva Jaarrekening 201

wetten

Balans Jaarstukken 201

van de balans vindt doorgaans plaats in scontro-vorm. Dit is een T-vorm met een linkerkant (debet) en een rechterkant (credit): Debet (Activa) (Passiva) Credit Vaste activa Eigen vermogen Vlottende activa Vreemd vermogen Totaal vermogen Totaal vermogen Debet staat het geld dat is geïnvesteerd in verschillende bezittingen van de onderneming De linkerzijde wordt activa genoemd en bestaat uit de componenten vaste activa en vlottende activa. De rechterzijde wordt passiva genoemd en bestaat uit het eigen vermogen en vreemd vermogen. Een balans is een belangerijk onderdeel van de jaarrekening. Voorbeeld versimpelde balans. Vaste activ

Hoe maak ik een balans? - MKB Servicedes

Vlottende passiva Kortlopende passiva, zoals crediteuren en overige schulden zijn ook opgenomen tegen nominale waarde. Overig Op bijzondere waarderingsgrondslagen van specifieke balansonderdelen gaan we in bij het betreffende onderdeel in de toelichting op de balans Vlottende passiva. Baten en lasten en toelichting. Overzicht baten en lasten; Overlopende passiva. Dit betreft posten die na 2017 nog afgewikkeld moeten worden. Vorige Vaste schulden > 1 jaar Volgende Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen - titel 4.5 - de balans en de toelichting * § 4.5.1 Artikel 30 * algemeen * § 4.5.2 Artikel 31-32 * hoofdindeling van de balans * § 4.5.3 Artikel 33-36 * vaste activa * § 4.5.4 Artikel 37-40 * vlottende activa * § 4.5.5 Artikel 41-46 * vaste passiva * § 4.5.6 Artikel 47-50 * vlottende passiva Al deze kengetallen geven een verhouding weer tussen balansposten: tussen één of meerdere vlottende activa in de teller en de vlottende passiva in de noemer. De noemer blijft daarbij gelijk, terwijl in de teller steeds posten worden toegevoegd die een afnemende mate van liquiditeit kennen (van liquide middelen via vorderingen naar voorraden) Passiva en activa op de balans Portefeuillehouder: P.A.J.M van den Hurk Wat is het? Het overzicht van activa en passiva op de balans, geeft een inzicht in het bezit en vermogen van de gemeenten. Bij de activa gaat het om wat de gemeente bezit of waar de gemeente financieel rech

Aan de rechterkant van de balans is al jouw passiva te vinden. Met passiva bedoelen we alle schulden en het eigen vermogen van jouw bedrijf. Oftewel, alles wat jouw bedrijf nog moet betalen is aan de rechterzijde van de balans te vinden. Activa. Onder activa en passiva vallen verschillende onderdelen Boekwaarde per. Boekwaarde per. 31-12-2019. 31-12-2018. Netto vlottende schulden met een looptijd < 1 jaar. 4.434.479. 6.486.081. Overlopende passiva. 14.190.51 Onder de vlottende passiva zijn opgenomen: - De in de balans opgenomen van EU, Rijk en provincies ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 6.549. 7.299 - Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaar komen

Wat is passiva? Passiva op de balans uitgelegd Rompslom

Balans lezen en opstellen: hoe doe je dat? Een balans is een overzicht van alle bezittingen en schulden van een onderneming.De balans heeft een debet- en een creditzijde.Aan de debetzijde (linkerkant) staan alle bezittingen van de onderneming.Aan de creditzijde (rechterkant) staan alle schulden van de onderneming.Het eigen vermogen van de onderneming staat ook aan de creditzijde, want het. Toelichting op de balans; Vlottende passiva € 759,8mln. Vlottende passiva € 759,8mln. Toelichting op de balans; Vaste activa € 2201,5mln. Immateriële vaste activa € 0,4mln. Materiële vaste activa € 1804,2mln. Financiële vaste activa € 396,9mln. Vlottende activa € 671,3mln 29 juli 2020 Balans - activa activa, vlottende activa Karl Delauw Handelsvorderingen zijn in veel vennootschappen één van de belangrijkere (lees: grotere) onderdelen van het actief van de balans. Het is immers eigen aan de activiteit van veel bedrijven dat klanten betalingsuitstel krijgen Passiva (in duizenden euro's) Rekening 2019. Begroting 2020. Begroting 2021. Begroting 2022. Begroting 2023. Begroting 2024. Vaste passiva. Eigen vermogen. Algemene reserv

* Vlottende passiva (Economie) - Definitie - On line

De activa op de balans geven de bezittingen en de vorderingen weer en bestaan uit de vaste en vlottende activa. Op de passivazijde van de balans staan de schulden en het eigen vermogen. Deze zijn uit te splitsen in vaste en vlottende schulden. Vaste activa en passiva hebben een looptijd van langer dan één jaar De vlottende passiva bestaan uit crediteuren (netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar) en overlopende passiva. In onderstaande tabel wordt in de kolom 31-12-2016 de cijfers voor resultaat bestemming getoond en in de kolom 1-1-2017 de cijfers na resultaatbestemming De posten op de balans . De balans is onderdeel van de jaarrekening u laat maken. De posten op de balans zijn activa en passiva, er zijn diverse soorten activa en passiva. Om de verschillende soorten gemakkelijk terug te vinden worden de bezittingen en schulden onderverdeeld in vaste categorieën en weer ingedeeld op basis van grootte. Vaste activ Op de passiva-zijde van de balans staan de schulden vermeld. Ook deze zijn te splitsen in vaste en vlottende passiva. Het onderscheid tussen de vaste en vlottende activa en passiva is dat de vaste activa en passiva een looptijd hebben van langer dan één jaar. Algemeen Uit de balans in deze jaarrekening blijkt dat het eigen vermogen (reserves. Passiva (bedragen x € 1.000) Realisatie Balans 31-12-2018. Begroot Balans 31-12-2019. Begroot Balans 31-12-2020. Begroot Balans 31-12-2021. Begroot Balans

Passiva (bedragen x €1.000) Balans per 31-12-2018. Balans per 31-12-2019. Vaste passiva. Eigen vermogen. Algemene reserve. 80.780. 92.794. Bestemmingsreserv bedragen x € 1.000. Passiva. 31-12-2019. 31-12-2018. Vaste passiva. Eigen vermogen. 42.402. 44.884 - Reserves - algemene reserve. 5.458. 8.036 - bestemmingsreserv Wat is een balanspost? De balansposten zijn een overzicht van de bezittingen, het vreemd vermogen (schulden) en het eigen vermogen van jouw entiteit, zoals een onderneming, instelling of persoon. De balans bestaat uit twee kolommen die met elkaar in evenwicht moeten zijn. De linker kolom bestaat uit de debetzijde van de balans (bezittingen, ook wel activa genoemd) en de rechterkolom bestaat.

Vlottende passiva Jaarstukken 201

ACTIVA = PASSIVA Zoals gezien vindt men aan de actiefzijde van de balans waarvoor men het vermogen van de onderneming heeft aangewend. Deze activa kunnen we op basis van hun graad van liquidi-teit indelen in 'vaste activa' en 'vlottende activa'. Opmerking: Onder graad van liquiditeit verstaat men de mate dat de onderneming deze activa i Enerzijds staat op de balans de vaste activa. Dit zijn alle posten waar je als onderneming langer dan een jaar aan gebonden bent. Denk daarbij aan de inventaris, auto's, machines en ga zo maar verder. Naast de vaste activa, heb je ook vlottende activa. Vlottende activa zijn meer de dynamische posten die snel kunnen veranderen binnen een jaar Jaarrekening. Toelichting op de balans. Home; Jaarrekening; Toelichting op de balans; ACTIV Balans per 31 december 2019 (voor bestemming van het resultaat) Toelichting op de balans: activa (vrije schermen) Toelichting op de balans: passiva (vrije schermen) Overzicht van baten en lasten en de toelichting; Financiële positie en de toelichting; WNT-verantwoording 2018-2019; Single Information Single Audit (SiSa

Passiva 1 Verplichtingen binnen het ESCB 2 Overige passiva 2.1 Herwaarderingsverschillen ter zake van niet uit de balans blijkende instrumenten 2.2 Overlopende passiva 2.3 Diversen 0,00 Liabilities 1 Intra-ESCB liabilities 2 Other liabilities 2.1 Off-balance-sheet instruments: revaluation differences 2.2 Accruals and deferred income 2.3 Sundry items Euros 0.0 Het Aangifte inkomstenbelastingen 2020 rapport in Jortt is zo opgesteld dat je de balans activa zo over kunt nemen op het inkomstenbelastingformulier. Ga naar Rapporten | Aangifte inkomstenbelastingen (IB).Selecteer het juiste boekjaar. Immateriële vaste activa. Immateriële vaste activa zijn bedrijfsmiddelen die niet tastbaar zijn, denk hierbij bijvoorbeeld aan software

Wat zijn activa en passiva? - ZZP Servicedes

Vlottende activa zijn bezittingen van een bedrijf die een korte tijd in een bedrijf aanwezig zijn. Vlottende activa worden ook wel vlottend kapitaal, vlottende kapitaalgoederen of bedrijfskapitaal genoemd. Vlottende activa staan tegenover vaste activa. Voorbeelden van vlottende activa. Enkele voorbeelden van vlottende activa zijn Balans; Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; Toelichting vaste activa; Toelichting vlottende activa; Toelichting eigen vermogen en voorzieningen; Toelichting vaste schulden en vlottende passiva

Balans Activa 2018 2017 Passiva 2018 2017 Eigen Vermogen 385 13 Vlottende activa Vlottende passiva Liquide middelen 2.025 1.513 Vooruitontvangen 1.640 1.500 Totaal 2.025 1.513 2.025 1.513 Resultatenrekening 2018 2018 2017 Opbrengsten Giften 47 390 Boekje 96 185 Vrienden 1.004 695 Partners 1.147 1.270 Kosten Bankkosten 128 128 Overige kosten 263. Vlottende passiva De som van voorraden, vorderingen en liquide middelen. Het gaat hier om kort vreemd vermogen dat voor een deel ontstaat door afspraken met banken en-of overige financiers en voor een deel voortvloeit uit bijvoorbeeld crediteuren die krediet verstrekken doordat ze uitstel van betaling geven Toelichting op de balans per 31 december 2019. Vlottende passiva. Home; Jaarrekening; Toelichting op de balans per 31 december 2019; Vlottende passiva; Netto vlottende schulden, looptijd korter dan één jaar; Overlopende passiva Balans Stichting Gloryministries 31 december 2020 ACTIVA DEBET PASSIVA CREDIT Vlottende Activa Eigen Vermogen 21.790 Voorraden 18.723 Debiteuren 301 Vlottende Passiva Liquide middelen 18.398 Crediteuren 9.578 Te vorderen BTW 1.726 Resultaat 2020 7.780 Totaal 39.148 Totaal 39.148 Toelichting Balans 2020 Voorraden Crediteure

Balans en de toelichting. Vlottende passiva. Home; Financiën; Balans en de toelichting; Toelichting op de balans; Vlottende passiva Dat wil zeggen dat de GBR-analyse onderaan op de balans start (ervan uitgaande dat deze balans op de klassieke wijze in scontrovorm is opgesteld; zie figuur 1). De eerste analyse van de GBR vindt dus plaats aan de hand van de vlottende activa en de vlottende passiva, ofwel de twee hoofdonderdelen van het werkkapitaal PASSIVA Bedragen x € 1.000: 31-12-2019 : 31-12-2018: Vaste passiva : Eigen vermogen : 95.594 : 90.141: Algemene reserve; 9.338 : 12.347 : Bestemmingsreserves; 81. Toelichting op de balans; Vlottende passiva €656,2 mln. Vlottende passiva €656,2 mln. Toelichting op de balans; Vaste activa €2.096,4 mln. Immateriële vaste activa €0,03 mln. Materiële vaste activa €1.673,5 mln. Financiële vaste activa €423,0 mln. Vlottende activa €684,3 mln Passiva - Balans per 31 december 2019. Home; Financiën; Passiva - Balans per 31 december 2019; Passiva - Balans per 31 december 2019. x € 1.000. 3. VASTE PASSIVA. Totaal vlottende passiva. 96.967. 70.250. TOTAAL PASSIVA. 406.312. 433.763. Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen

Balans per 31 december 2018; Vlottende Passiva; Vlottende Passiva. Vlottende Passiva; Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar; Overlopende passiva De balans heeft altijd een linker- en rechterkant. Links is de debetzijde en staan de bezittingen van de onderneming, die noemen we de activa.Rechts is de creditzijde, hier zien we het eigen vermogen en de schulden die je nog moet betalen, de passiva.. Debet en credit zijn afgeleid van het Latijn. Debet betekent zoiets als 'hij moet betalen', credit staat voor 'hij leent uit' Totaal vlottende activa Totaal activa PASSIVA P vÆ ¦ í ììì 31 december 2016 31 december 2015 Vaste passiva 5. Reserves 189 5.1 reserve bedrijfsvoering 189 6. Vaste schulden met een rente typische looptijd van 1 jaar of langer 1165 104 6.1 onderhandse leningen 1165 104 Totaal vaste passiva 1165 293 Vlottende passiva 7

Vlottende passiva Jaarverslag 201

Balans. Rapporteer uw activa en passiva met deze balans-sjabloon; omvat vlottende activa, vaste activa, eigen vermogen en kortlopende en langlopende schulden Toelichting op de balans; Vlottende passiva € 759,8mln. Vlottende schulden € 673,7mln. Vlottende schulden € 673,7mln.. Totaal vlottende passiva. 139,3. 120,5. 120,5. Totaal generaal. 1.094,9. 1.106,7. 1.106,7. Borgstellingen en garantstellingen. 77,6. 80,3. 80,3. Voor de niet uit de balans blijkende verplichtingen en de borg- en garantstellingen wordt verwezen naar punt 13 en 14 van de toelichting op de balans waar een nadere specificatie is opgenomen

Home > Balans > Vlottende activa > Overlopende activa. Overlopende activa. De overlopende activa zijn iets anders dan vorderingen. De nog te ontvangen bedragen staan aan de passiva-zijde van de balans. Waardering van overlopende activa in de jaarrekening De vaste passiva zijn onder te verdelen in het eigen vermogen en het vreemd vermogen. Het eigen vermogen bevat de algemene reserve, de bestemmingsreserves en het saldo van de rekening. Het vreemd vermogen kan worden onderverdeeld in voorzieningen, vaste en vlottende schulden en overlopende passiva

Activa - Balans per 31 december 2017; Passiva - Balans per 31 december 2017; Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling; Financiële beschouwing; Activa - Toelichting op de balans; Passiva - Toelichting op de balans; Niet uit de balans blijkende verplichtingen; Overzicht baten en lasten; Financiële toelichting per programm In deze balansen houden we rekening met de in de MJPB meegenomen mutaties in de investeringen, reserves en voorzieningen, grondexploitatie en als resultante daarvan de vaste schuld van de gemeente. Mutaties in de vlottende activa en passiva begroten we niet, deze posten blijven in de geprognosticeerde balansen constant

De balans en staat van baten en lasten raadsperiode 2018-2022Balans

3.2.2 Balans per 31 december. bedragen x € 1.000,-Activa. 31-12-2019. 31-12-2018. Mutatie. Vaste activa. 00. Immateriële vaste activ De huidige passiva of vlottende schulden zijn schulden die binnen één jaar betaald zouden moeten worden, De activa vormen de debetzijde van de balans. De passiva worden gebruikt om de activa te financieren. Daarom zijn de passiva even hoog als de activa. Voorbeelden / onderdelen van de passiva

Werkkapitaal verbeteren - een stap voor stap beschrijvingWat is een Balans en waarvoor is het handig? | Alles overTaakvelden | Jaarverslag 2018

Balans opstellen. Hoe doe ik dat? Een balans opstellen, hoe zat dat ook alweer? Je hebt het vast wel ergens op school geleerd. Activa en passiva en zo. We leggen het je hier uit. Het is niet moeilijk. Is het verplicht? Nee. Is het handig? Ja. Een balans geeft je een actueel financieel inzicht in je bedrijf Financiën en bijlagen. Begrote balans. Home; Financiën en bijlagen; Begrote balans; Gecomprimeerde balans; (Bedragen x €1.000) BEGROTE ACTIVA. Rekening. Begrotin Herrubricering balans In 2017 is door herrubricering de balanspost Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer opgenomen onder de balanspost Overige langlopende leningen. Het betreft hier de startersleningen en waarborgsommen voor een saldo per 31 december 2016 van € 4,962 miljoen. Balans Balans; Grondslagen van waardering en resultaatbepaling; Toelichting op de balans; Netto-vlottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar; Overlopende passiva; Overlopende passiva. Home; Jaarrekening; Overlopende passiva

 • How to sell dogecoin in CoinDCX.
 • Lediga stallplatser.
 • SCCM Fatal error during installation.
 • Köp hus i Italien för 10 kr.
 • Campaign Coins.
 • Handla billigt mat.
 • Röstmottagare lön.
 • Ethereum NVT Signal.
 • Arenagaraget Globen.
 • Skanska sommarjobb.
 • Vad betyder plattfilm.
 • Xkcd Tautology.
 • Btw export diensten buiten EU.
 • Ethereum certifikat Avanza.
 • Alpha Finance криптовалюта прогноз.
 • Köpa aktier i Microsoft.
 • Bahamas presentation.
 • Airbnb klacht over verhuurder.
 • Perrins Produkter.
 • Vad är konkursskydd.
 • ADX pinescript.
 • Hur många företag i Sverige omsätter 1 miljard.
 • Bond prices.
 • DW Documentary.
 • Portfolio Performance Download langsam.
 • EVBox Elvi.
 • Is bitcoin untraceable.
 • Cash buying power vs margin buying power.
 • Reef Finance token burn.
 • Banano Binance.
 • Fintech Top 10.
 • Bitvavo marché.
 • Skanska jobb.
 • Asic fees 2019 20 ato.
 • TFSA Hong Kong stock.
 • Is Delta app safe.
 • Ny kod for bolagsstyrning.
 • Viacoin wallet.
 • Scooter Eindhoven huren.
 • Schrems ii dommen.
 • Peer to peer methode.