Home

Intrastat Skatteverket

Huvudregeln är att uppgiftsskyldiga till Intrastat i Sverige är de företag som säljer varor till, eller köper varor från, en momsregistrerad handelspartner i ett annat medlemsland, och att varorna har passerat svensk gräns. Mer ingående beskrivningar och exempel på trepartshandel finns i kapitel 18 i Intrastat-handledningen Den periodiska sammanställningen ska ha kommit in till Skatteverket följande datum i månaden efter den period försäljningen skett (månad eller kvartal): pappersredovisning: senast den 20:e. elektronisk redovisning: senast den 25:e. Inlämningsdatumet för den periodiska sammanställningen är alltså inte samma som för momsdeklarationen Varukoder (KN) för uppgiftslämnande till Intrastat. Statistisk varukod ska användas för uppgiftslämnande till Intrastat. Du använder dig av den Kombinerade nomenklaturen (KN). Varukoden går eventuellt att hitta på fakturan, kan vara = HS, hs-number, Customs-code, CN.no, Commodity code, Tariff code, Taric-code, Tariff No Denna utgåva finns bara som pdf-fil på www.skatteverket.se. EN uppgiFt/häNvisNiNg måstE FiNNas på FakturaN vinstmarginalbeskattning av begagnade varor Vinstmarginalbeskattning för begagnade varor eller Margin scheme - Second-hand goods vinstmarginalbeskattning av konstverk Vinstmarginalbeskattning för konstverk elle

Sälja varor och tjänster till köpare i andra EU-länder. När du som företagare säljer en vara eller tjänst till ett företag i ett annat EU-land ska du i regel inte ta ut någon moms på försäljningen. Köparen ska istället redovisa moms i det andra landet Efter den 31 mars 2021 kan du inte längre ansöka via Skatteverkets portal om återbetalning av brittisk moms. För moms som betalats under 2020 kan det därför vara bra att ansöka om återbetalning från Storbritannien i god tid innan ovan nämnda dag. Därefter kan ingen elektronisk ansökan lämnas förvärvet har gjorts för en efterföljande omsättning i ett annat EU-land. köparen är skattskyldig i det andra EU-landet för denna efterföljande omsättning. Bestämmelsen motsvaras av artikel 42 i mervärdesskattedirektivet. Det är mellanmannen som har bevisbördan för att dessa förutsättningar är uppfyllda KN varukoder. Svenska Sök KN-kod. Du kan söka på två olika sätt: Ange ett KN-nummer. Du får då den självförklarande texten till det sökta numret När du importerar en vara behöver du uppge din varas varukod. För att ta reda på varukoden behöver du känna till hur du klassificerar en vara

Frågor och svar om Intrastat-undersökningen - SC

 1. Ytterligare information om Intrastat Om du har frågor om Intrastat som du inte hittar svaret på i denna handledning, kan du vända dig till Intrastat helpdesk: tfn 010-479 44 00, eller e-post intrastat@scb.se. Information om Intrastat finns också på www.scb.se/intrastat. Statistiska centralbyrå
 2. Utskrift av intrastatrapporter. SCB:s underlag för beslut om uppgiftsplikt hämtas från den skattedeklaration som företaget lämnar till Skatteverket varje månad/kvartal. De uppgifter som används är värdet av varuförvärv från EU-länder (rad 20) och av varuleveranser till EU-länder (rad 35). De månadsvisa/kvartalsvisa uppgifterna summerar SCB till ett.
 3. Sätta ned avkastningsskatt på pensionsmedel. Sätta ned skatt på lågbeskattade inkomster (CFC-inkomster) Anmäla nedsatt utländsk skatt. Återbetala källskatt på inkomster från sparande på Curaçao och Sint Maarten. Exemptmetoder (undantagandemetoder) Sätta ned avkastningsskatt på utländsk försäkring
 4. Skicka Intrastat När du har fyllt i Intrastatjournalen kan du skriva ut rapporten Intrastat kontrollrapport där kan du kontrollera att upplysningarna i journalen är korrekta. Därefter kan du skriva ut rapporten på ett formulär eller till en fil som senare kan sändas till SCB/Skatteverket. Rapportera Intrastat på blanket
 5. 3. Intrastat . Fakturerat värde är det belopp som fakturerats för varan och som ska ingå i beloppen på rad 20 och 35 i momsdeklarationen. Kostnader för frakt och försäkring skall inte tas med i fakturerat värde. Om det inte går att särskilja frakt och försäkring från fakturerat värde kan dessa redovisas till Intrastat
 6. Skatteverket ska bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn och bidra till ett väl fungerande samhälle för allmänhet och företag samt motverka brottslighet. Allmänhet och företag ska ha förtroende för Skatteverkets verksamhet och uppfatta kontrollverksam- heten som ändamålsenlig och rättssäker
Bergshögskolan | bergsskolan i filipstad utbildar

Söktjänsten för SNI 2007 används i första hand av Skatteverket och SCB:s Företagsdatabas för att näringsgrenskoda företagens verksamheter Additional tools ; VIES VAT number validation. As of 01/01/2021, the VoW service to validate UK (GB) VAT numbers ceased to exist while a new service to validate VAT numbers of businesses operating under the Protocol on Ireland and Northern Ireland appeared Skatteverket har meddelat föreskrifter om vilka uppgifter som ska lämnas i en periodisk sammanställning (SKVFS 2009:38 och 2010:23). Föreskrifterna innebär att uppgifter ska lämnas vid omsättning och överföringar men inte vid förvärv. Nedan följer en redogörelse av föreskrifterna. Omsättnin

Periodisk sammanställning för varor och - Skatteverke

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2021-2024 vid nedanstående Forskar- skattenämndens verksamheter samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. För att fakturan ska uppfylla Skatteverkets krav på momsfri försäljning ska en text som hänvisar till den aktuella bestämmelsen i lagen tas med. Mer information hittar du på Skatteverket.se. Du hittar exempel på hänvisningstexter nedan. Lägg till texterna genom att infoga en eller flera textrader på din faktura Skatteverket vill få in info om omsättningen av handel med varor och tjänster inom EU. Detta gör att du i bokföringen anger en speciell momskod så att värdet tas med i momsrapporten. Du ska inte ta ut någon moms från ett företag i ett annat EU-land och du ska heller inte betala in någon moms till Skatteverket när du sålt till en kund med VAT-nr inom EU

Varukoder (KN) för uppgiftslämnande till Intrasta

Ett fel har inträffat Ett fel har inträffa Importrestriktioner och importförbud Intrastat. K. KN-nomenklaturen Koder (som används i tulldeklarationer) Konsumentskydd och provtagning Kreditkunder. L. Lagerkoder Lagring Leverantörsdeklaration. M. MRN-nummer (export, transitering) MRN-söktjänst Maksaminen Meddelandedeklaranter vid import Meddelandedeklarering Meddelanden om. Skatteverket ska redovisa resultatet av de aktiviteter som beskrivs i Skatteverkets hand- lingsplan för jämställdhetsintegrering 2015—2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 feb- ruari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017

Underrätta Skatteverket När du anställer någon från ett land utanför EU ska du underrätta Skatteverket. Det gör du genom att fylla i blanketten Underrättelse - Anställning av utlänning SKV 1160 med uppgift om namn, adress och anställningstid för personen som ska arbeta hos dig Skatteverket ska redovisa resultatet av de aktiviteter som beskrivs i Skatteverkets handlingsplan för jämställdhetsintegrering 2015—2018. Myndigheten ska även lämna en separat redovisning i särskild ordning senast den 22 februari 2018, och då beskriva och analysera resultatet av genomfört arbete 2015—2017 Från och med 1 januari 2019 gäller arbetsgivardeklaration på individnivå. I och med att redovisningen sker månadsvis kommer den årliga kontrolluppgiften till Skatteverket att utgå, det innebär att du inte kommer få någon kontrolluppgift hemskickad

Skatteverket ska redovisa prognoser för 2020-2023 vid nedanstående Forskar- skattenämndens verksamheter samt för Sveriges avgift till Nordiska skattevetenskapliga forskningsrådet och Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA). Anslagsposten får användas för ersättningsbelopp enligt 43 kap. Skatteverket har inte per den 20 december 2019 publicerat ställningstaganden om de nya reglerna för kedjetransaktioner. I våra exempel nedan finns därför ingen koppling till de eventuella krav som Skatteverket kommer att ställa framöver. I de tre exemplen nedan framgår hur ett svenskt företag ska hantera momsen som företag A, B och C Intra-Community supply of goods (reverse charge). Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC. Vid försäljning av tjänst utanför EU, ange en av följande rader som motivering till att du fakturerar utan moms. Omsättning utanför EU, 5kap 7 § mervärdesskattelagen Intra-Community supply of goods, article 138 Council Directive 2006/112/EC. Omräkningskursen framgår givetvis av en division mellan SEK och den utländska valutan, men Skatteverket är inte så duktiga på att räkna matte så dom kräver enligt momslagen att man även måste skriva ut den överflödiga uppgiften om omräkningskurs.

Åtgärder i Systemstöds Jeeves intrastat app . Här instruktion för dig som använder vår Jeeves intrastat app, vad du ska göra inför rapportering 2021-1 (rapporteringsdatum 2020-02-12), om ni har handel med Nordirland/ Storbritannien. - Lägg till landskod XI om den inte finns. Sätt handelsområde till EU (1) Nu är du ett steg ifrån intranätet. Logga in med dina vanliga uppgifter (som du har till din dator och e-post) Kostförmån värderas schablonmässigt och värdet för en hel dag är beräknat för minst tre måltider. Beloppen beslutas av Skatteverket och publiceras på deras hemsida skatteverket.se. Redovisning av kostförmån. Beroende på hur kostförmånen uppstår registreras den på olika sätt

If a Swedish VAT registered business, resident or non-resident, is selling goods or services to other VAT registered companies in Europe, then an EC Sales List (ESL) return may be required. These may also be known as recapitulative statements. This is in addition to the regular Swedish VAT return or Swedish Intrastat Additional tools ; VIES VAT number validation. Important Disclaimer: Due to specific upgrade works executed, the VIES on the Web application may not be accessible at all times during the following timeslot 26/05/2021 20:00 CET - 26/05/2021 23:00 CET Här hos Skatteverket hittar du en tabell med vilka tröskelvärden som gäller i respektive EU-land. Moms vid försäljning av varor utanför EU. Varor som säljs utanför EU ska aldrig faktureras med svensk moms, oavsett om du säljer till företag eller privatperson

Contact: Intra-European Organisation of Tax Administrations (IOTA) Wesselényi utca 16. H-1077 Budapest, Hungary | Contact u Intra fungerar till Android-baserade mobiltelefoner och ser till att DNS-frågor går via en krypterad anslutning. Skatteverket har missat att kryptera all kommunikation mellan dess iPhone/Android-app och servrar vilket resulterat i att en man-in-the-middle (MITM).

Försäljning till andra EU-länder Skatteverke

anteckningen VAT 0 % (Intra-Community Supply) eller Moms 0 % (Gemenskapsintern försäljning). Försäljningen utgör en momsfri gemenskapsintern försäljning för det finländska företaget. Det belgiska företaget gör ett momspliktigt gemenskapsinternt förvärv Ladok (studentregistret) samkörs med Skatteverket varje natt, Ladok (studentregistreret) uppdateras automatiskt när en ändring skett hos Skatteverket. Studenter med interimspersonnummer skall vända sig till studentdata@kth.se, med kopia på ID. Förnamn och mellannamn i Ladok (studentregistret Intra Mölntorp Aktiebolag har 97 anställda och gjorde ett resultat på -13 681 KSEK med omsättning 153 362 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på -1,5 %. Intra Mölntorp Aktiebolags vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -12,1 % vilket ger Intra Mölntorp Aktiebolag placeringen 352 164 i Sverige av totalt 656 032 aktiebolag

Momskoder skatteverket. Moms (mervärdesskatt) att använda BAS-kontoplanen som tillhandahålls i Kapitas så har de vanligaste kontona redan förvalda momskoder Intrastat är en månadsvis undersökning om Sveriges varuhandel med övriga EU-länder Intrastat: Monthly: 10th day after the tax period-Fixed Format: Where are Swedish VAT returns filed? VAT returns are generally filed electronically. This can be done through the Swedish Tax Agency Website Payment can be made at the same time. If it is not possible for a. Vi tillhandahåller nätverksgrupper och konferenser inom intranät / digitala arbetsplatser Du ska redovisa samma belopp till intrastat som du får fram på momsrapporten för försäljning till EU-land, fel så ska du rätta dig efter momsrapporten och eu. per. sammantällning annars får du så småningom frågan från Skatteverket varför det diffar. Re: Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per.sammanställning

Så här påverkas momsen av brexit Skatteverke

Trepartshandel Rättslig vägledning Skatteverke

Skatteverket ska beskriva de åtgärder som vidtagits för att förebygga och avslöja ekonomisk brottslighet samt göra en bedömning av om prestationerna bidragit till målet. Skatteverket ska också göra en bedömning av om genomförda brottsutredningar givit åklagare ett bra stöd för ställningstagande till om åtal ska väckas Denna webbplats använder cookies för statistik, anpassat innehåll och annonser. Genom att fortsätta navigera på webbplatsen godkänner du denna användning E-legitimation, t ex BankID eller Mobilt BankID, används för att kommunen ska vara säker på vem det är som använt e-tjänsten samt att rätt person får tillgång till rätt ärenden via Mina sidor. Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan Din e-legitimation använder du även vid kontakt med andra myndigheter, såsom Skatteverket och Försäkringskassan. Mobilt SäkerhetsID. Mobilt SäkerhetsID är en ID-metod för personer under 18 år. Vårdnadshavare kan ansluta sitt barn till Mobilt SäkerhetsID

INTRA Redovisning Handelsbolag - Org.nummer: 969793-7879. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m På grund av covid 19 och de skärpta allmänna råden i Halland är de bokningsbara tiderna för vigsel begränsade. I Kungsbacka kommun kan man gifta sig borgerligt i vigselrummet i stadshuset eller på en annan plats inom kommunen, som man kommer överens om när man bokar tid

Publicera Användarstöd Teletjànster Skatteverket.se Sbk p' intranstet Arbetsområden Overgripande styrning Organisation Anställning & lärande Samarbetsrum Administrativtstöd Chef 0m it-avdelningen Applikationsomrždet enhet 1-5 GITS Controllerenheten It-säkerhetsenheten Aktuellt Alla dokument Gk till annan avdelning v It-avdelningen Nyhete Inom EU finns inte någon tull som kontrollerar varuleveranser mellan EU-länder. När Sverige blev medlem i EU upphörde därför möjligheten att inhämta statistik om varuflöden från tulldokumenten. Istället finns inom EU ett system där företag får lämna statistikuppgifter om in- och utförsel av varor mellan medlemsstaterna, systemet har fått namnet Intrastat sammanställs från Skatteverket, Bolagsverket och andra källor. Du kan söka efter Företag Som företag räknas alla juridiska enheter (företag, myndigheter och organisationer), som har ett unikt organisationsnummer. I SCB:s företagsregister betraktas företaget som aktivt om det är momsregistrerat, arbetsgivareregistrerat eller innehar F

KN varukoder - Statistiska Centralbyrå

Momsregistrering i Tyskland. Ansökan om momsregistrering i Tyskland, görs på särskilda blanketter som skickas till Finanzamt i Tyskland. Blanketterna är avfattade på tyska och består av totalt 12 sidor inklusive bilagor Alla näringsidkare som är skattskyldiga för moms får ett momsregistreringsnummer vid registrering. De ska sedan lämna in momsdeklaration samt betala in moms till Skatteverket. Redovisning av moms. Större företag med ett beskattningsunderlag på mer än en miljon kronor måste redovisa moms varje eller var tredje månad Vi är nyfikna på din vardag och vill gärna vara en del av den. På så vis får vi ett personligt engagemang och en större förståelse för din verksamhet och hittar ett effektivare sätt att jobba tillsammans. Vi är AJCO ekonomipartner Some Member States / Northern Ireland require an additional registration for intra-EU transactions and record in their national VIES databases only such VAT numbers; therefore, it is possible that a VAT number, even if correct, will not be validated through VIES, because the owner of that VAT number is not involved in intra-EU transactions or did not register for that purposes with his/her tax.

Marknadsvärde är priset på en tjänst eller produkt som säljs på en marknad. Detta bestäms av en stor mängd faktorer. Läs mer om detta här Betalar ut eventuell innestående lön och tillägg. • SPV beställer registerutdrag dödsfallsintyg från Skatteverket. SPV skickar handlingar till dödsboet för ansökan om pensionsförmån. Hemtransport av avliden till annat land . Hemtransport av utländsk medborgare ombesörjs av anhöriga och bekostas av dödsboet

Klassificering - Tullverke

Intrastat. Om du har fått varor levererade från ett annat EU-land så måste du intrastatrapportera fakturan. Det innebär att beställaren i samband med beställning av vitvaror och övrig elektronik kontaktar Skatteverket för erhållande av blankett för redovisning och uträkning av skatten Det ställs hela tiden nya krav från lagstiftaren och vi ligger i framkant för din trygghet. Med DäckData får du ett kassaregister med integrerad kreditkortsterminal certifierat av Skatteverket. DäckData kan hjälpa dig stämma av kassan, sätta in pengarna på bank eller hantera utlägg. Vi samarbetar med Nets, BABS och Verifone Intra nu AB har 4 anställda och gjorde ett resultat på -118 KSEK med omsättning 6 422 KSEK under 2019. Bolaget hade då en omsättningstillväxt på 33,1 %. Intra nus vinstmarginal låg vid senaste årsbokslutet på -4,0 % vilket ger Intra nu placeringen 332 009 i Sverige av totalt 656 563 aktiebolag

Intrastatrapporter - Manual BL Administratio

Export av varor Skatteverket Företag Rättsinformation Teckenspržk 0m oss Other languages Aö InnehžllA-O Kontakta oss Självservice Kontakt oss Language Språk Endre skrinstørrelse Skriv søkeord her p Utenlandsk Avgifter Starte og driv Om Skatteverket: Skatteverket är rikstäckande och har ca 10 400 anställda, vilket innebär att myndigheten är en av Sveriges största intra materialhantering AB - Org.nummer: 556433-1287. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

Fakturans innehåll - Rättslig vägledning Skatteverke

Katso-tunnisteen ja Katso-valtuuksien käyttö päättyy 31.8.2021. Maatalous-, metsä- ja kiinteistöyhtymät voivat nyt hakea Suomi.fi-valtuudet suoraan sähköisesti Suomi.fi:n valtuudet-palvelussa, jos osakkaat ovat Suomen kansalaisia ja jokainen voi tunnistautua sähköisesti Skatteverket posted on Instagram: Skatteverket är med i Intra-European Organisation of Tax Administrations med 45 andra europeiska • See all of @skatteverket's photos and videos on their profile Intrastat Kontroll av företag Kundfaktura Undermeny för Kundfaktura. Om kunder med speciella fakturakrav Vidarefakturering Påminnelser, räntefakturor och inkasso Internfaktura In- och utbetalningar utan. Skatteverkets information till momsdeklarationerna sedan Sveriges EU-inträde 1995 innehåller den information som Riksskatteverket och - från och med 2004 - Skatteverket har skickat ut till företag samtidigt med deras skattedeklarationer om mervärdesskatt (moms), vilka för övrigt numera benämns momsdeklarationer (eftersom skattedeklaration från och med 2012 är ett samlingsbegrepp. Standardiseringsarbete drar igång för sundare upphandling inom EU. Svenska institutet för standarder kommer att leda framtagandet av en europeisk standard med inriktning på integritet och ansvarighet inom offentlig upphandling

Varför diffar intrastatlistan jämfört med EU per

Heidar Hilmarsson Mobiltel: 070-266 25 06 Kerstin Berntsson Mobiltel: 0730-94 35 00 Hur ska en person som tjänar 200 000 kronor på nätet efter.. Det gjordes ju med vetskapen att intrastat momskontroller är besvärliga och inte särskilt Men att handla 10 bilar per år med ärligt intjänade pengar och göra 40-50k i vinst totalt har jag svårt att se att Skatteverket är intresserade av. dominator91 Medlem. Gick med 19 Feb 2009 Ort göteborg Hoj GSX 1100 F 92, BMW F650GS. Webbmejl för anställda. Som medarbetare inom Region Dalarna kan du nå din e-post via webben. Logga in via webbmejl för att läsa din e-post.. Så ansluter du till din webbmejl. Klicka på länken ovan Jag sköter även rapporteringen till olika myndigheter, t.ex. momsdeklarationer, periodiska sammanställningar och Intrastat-rapporter. Handläggare Skatteverket

Regleringsbrev 2020 Myndighet Skatteverket

· Intrastat och SCB rapporteringar · Godkännande av betalningar Då Skatteverket är en stor arbetsgivare kan det även bli aktuellt med andra typer av arbetsuppgifter. Du arbetar nära dina kollegor och ditt bidrag i gruppen är viktigt, där ni ger och får stöd av varandra intranat.helsingborg.s Momsbeskattningen vid internationell handel med varor och tjänster underlättas i de fall då köparen ska redovisa förvärvsmoms. Det innebär att köparföretagen inte behöver ligga ute med momspengar till dess en återbetalning av utländsk moms görs från säljarlandet. I begreppet ligger att köparen tar hand om både utgående och ingående momsredovisning i sin skattedeklaration i.

The exemption from VAT for intra-Community supplies is granted to the vendor if three material conditions are met: (1) the power to dispose of the goods as owner must have been transferred to the purchaser, (2) the goods must be physically dispatched from one Member State to another and (3) the seller must be able to demonstrate that the customer is a taxable person acting as such 2007-09-10 16:55 CEST Internationellt skattemöte i Göteborg 12-14 september ska minska skattefusket Heidar Hilmarsson Mobiltel: 070-266 25 06 Kerstin Berntsson Mobiltel: 0730 Kontaktuppgifter BT Skattekonsulter Baker Tilly Njord TaxAndreas KarlssonManagerTel: +46 (0) 73-2490300 Lena SteenDirectorTel: +46 (0) 73-2490301 Baker Tilly TributaJenny ThomssonSkattejuristTel: +46 (0) 70-24998 {{metaDataInfoCtrl.metaData.desription} INTRASENZE AB - Org.nummer: 559020-2502. På Bolagsfakta.se hittar du kontakt-och företagsinformation, nyckeltal, lön till VD & styrelse m.m

 • Överförmyndaren Stenungsund blanketter.
 • Ftx Card europe.
 • Dot picture game.
 • Internal emails being marked as spam Office 365.
 • Bolagsskatt Sverige.
 • Vikariebanken Mjölby.
 • Förebyggande synonym.
 • Bygglov uterum Stockholm.
 • Lithium aktien 2021.
 • Brottsskadeersättning utan dom.
 • Nadere Informatie Beleggingsdiensten DEGIRO.
 • PlayStation 5 production Status.
 • What do robo advisors do.
 • På vilken plats är det tillåtet att stanna men inte parkera.
 • Acast aktier.
 • Vad är Track BITCOIN VON.
 • The disappearance of hatsune miku SoundCloud.
 • Casta SVT Play till Samsung smart TV.
 • Liner i glasfiberpool.
 • Telekom Deutschland GmbH.
 • Steuerlich absetzbar Liste 2019.
 • Schaatsen Amsterdam.
 • SMH digital login.
 • Pitch decks that got funded.
 • Erc20 explorer.
 • Furniture instagrams.
 • Nexus calculator.
 • Udemy Technical Analysis Master course free download.
 • Genexis drg736v2.
 • Antony Jenkins.
 • Lead spot price.
 • قیمت بیت کوین به کرون.
 • Ovex for fertility.
 • Vad är Track BITCOIN VON.
 • Greta Thunberg Madrid speech.
 • Lön redovisningskonsult.
 • Ali B RTL Boulevard.
 • REIT Bahamas.
 • IBOOD nieuwsbrief korting.
 • Vad är företagsformer.
 • Siili solutions inderes.