Home

AIFM Verordening

Managers of alternative investment funds (AIFMs) are responsible for the management of a significant amount of invested assets in the Union, account for significant amounts of trading in markets for financial instruments, and can exercise an important influence on markets and companies in which they invest An AIFM of an open-ended AIF shall be considered to be an AIFM which manages an AIF the shares or units of which are, at the request of any of its shareholders or unitholders, repurchased or redeemed prior to the commencement of its liquidation phase or wind-down, directly or indirectly, out of the assets of the AIF and in accordance with the procedures and frequency set out in its rules or instruments of incorporation, prospectus or offering documents

EUR-Lex - 32011L0061 - EN - EUR-Le

 1. Deze verordening moet de gemeenschappelijke algemene regels aanvullen en benchmarks vaststellen voor abi-beheerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van passende en consistente gedragsregels en procedures voor de behoorlijke en onafhankelijke waardering van de activa van abi's
 2. der dan €500 miljoen aan assets beheren en aan een aantal extra vereisten voldoen, in aanmerking kunnen komen voor een Europees paspoort zonder daarvoor aan alle vereisten van de AIFM-richtlijn te hoeven te voldoen
 3. Ter bevordering van de toezichtconvergentie bij de toetsing van het beloningsbeleid en de beloningscultuur dient de Europese Toezichtsautoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), opgericht bij Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad (9) (ESMA) erop toe te zien dat er richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid in de sector abi-beheer bestaan
 4. ste € 100.000' criterium voldaan indien ten aanzien van de eerste aanbieding c.q. inleg per deelnemer in de voorwaarden van de beleggingsinstelling is opgenomen dat: a) d
 5. betreffende de AIFM-richtlijn Gedelegeerde verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht. Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/43
 6. De Wet op het financieel toezicht (Wft) kent 2 afzonderlijke regimes voor (beheerders van) beleggingsinstellingen: een op de AIFM-richtlijn gebaseerd regime voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (lees: instellingen voor collectieve belegging die niet als ICBE kwalificeren) een op de ICBE-richtlijnen gebaseerd regime voor.

De verordening heeft als doel om de markt voor securitisaties te stimuleren en de risico's op te vangen die horen bij zeer complexe, ondoorzichtige en riskante securitisaties. Over de verordening Securisatie is het samenvoegen van niet- of moeilijk verhandelbare activa tot verhandelbare effecten ('AIFMD') en in de edelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de g Commissie van 19 december 2012 tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezich

De AIFM-richtlijn stelt accreditatievoorwaarden vast voor vermogensbeheerbedrijven. Regels betreffende hun kapitaal, delegatie van beheer, organisatie, risicobeheer, gebruik van hefboomfinanciering, beloningsbeleid en -praktijken, waarderingen uitgevoerd door de beleggingsbeheerder zelf of door een externe deskundige, rapportage aan de autoriteiten en informatieverstrekking aan beleggers de AIFM Richtlijn en de AIFM Verordening door het uitvaardigen van richtsnoeren en het publiceren van een Q&A en opinies.15 2.5. Drie soorten regimes Kort gezegd voorziet de AIFM Richtlijn in drie verschillende regimes met betrekking tot beheerders van abi's. Deze benoemen wij hieronder achtereenvolgens beknopt. Vergunningregim

EUR-Lex - 32014R0694 - EN - EUR-Le

Beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen hebben op grond van artikel 5 van Verordening (EU)2015/760 een vergunning van de AFM nodig voor het aanbieden van Europese langetermijnbeleggingsinstellingen.Om voor een vergunning in aanmerking te komen dient u een concreet voornemen tot het verrichten van vergunningplichtige activiteiten te hebben De ELTIF-verordening stelt AIFM's die beschikken over een AIFMD-vergunning in staat om het ELTIF-label aan te vragen voor door hen beheerde Europese beleggingsinstellingen die kwalificeren als ELTIF Artikel 23 AIFM-richtlijn jo. artikel 53 AIFM-gedelegeerde verordening Te verstrekken informatie 1. De abi-beheerders moeten voor elke EU-abi die zij beheren en voor elke abi die zij in de Unie verhandelen, informatie verstrekken aan de beleggers in de abi vooraleer zij hierin beleggen in overeenstemming met het reglement o Nieuwsbrief AIFM-richtlijn - maart 2015 17 maart 2013: Beste relatie, Via deze nieuwsbrief willen de AFM en DNB u informeren over actualiteiten die van belang (kunnen) zijn voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFMs) Vertalingen van het woord AIFM-RICHTLIJN van nederlands naar frans en voorbeelden van het gebruik van AIFM-RICHTLIJN in een zin met hun vertalingen: de CRA-verordening en de AIFM-richtlijn ) wat heeft geleid tot...

De AFM legt in haar brief de focus op de Verordening inzake informatieverschaffing op het gebied van duurzaamheid (ook wel bekend als de Sustainable Finance Disclosure Regulation, ofwel SFDR) en de aanstaande wijzigingen in de gedelegeerde regelgeving bij MiFID II, de AIFM-richtlijn en de ICBE-richtlijn beleggingsinstellingen (AIFM-richtlijnen) in de vorm van een beleggingsfonds of een beleggings-maatschappij. In de AIFM-richtlijn worden abi's gedefinieerd als: instellingen voor collectieve belegging, met inbegrip van beleggingscompartimenten daarvan, die: i) bij een reeks beleggers kapitaal ophalen om dit overeenkomstig ee

overgangsjaar geëindigd.2 Daarmee is de AIFMD voor de beleggingsfondsenprak‐ tijk in Nederland thans realiteit. De kern van de AIFMD bestaat uit voornoemde richtlijn en een gedelegeerde verordening (EU) 231/2013 van 19 december 2012 (hierna: de Level 2 Verordening). De Level 2 Verordening heeft rechtstreekse wer AIFM-verordening ICBE-verordening Paginanummer beschrijving bedrijfsvoering 7.5.3 Toezicht- en regelgevingskader, landenrisico, custody risico, afdwingbaarheid contracten, insolventierisico's van de derd

Overigens, AIFMs van buiten de EU zonder vergunning vallen wel gewoon onder de Verordening als zij op grond van artikel 1:13b Wft in Nederland actief zijn. Zij moeten immers ook artikel 24 AIFMD (artikel 4:37l Wft) naleven en dan lijkt het logisch dat zij in het verlengde daarvan ook transparantie over duurzaamheid op grond van de Verordening verschaffen IFD en IFR, gevolgen voor beheerders mr. C.J. Groffen Het artikel is in de opmaak van het tijdschrift rechts als pdf beschikbaar.. Op 16 april 2019 heeft het Europees Parlement de voorstellen aangenomen voor de richtlijn en de verordening over prudentieel toezicht op beleggingsondernemingen.1 Nadat de Raad de voorstellen ook heeft aangenomen zal IFD 20 dagen na publicatie van kracht worden en.

 1. Level II-verordening betreffende de AIFM-richtlijn Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 van de Commissie tot aanvulling van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad ten aanzien van vrijstellingen, algemene voorwaarden voor de bedrijfsuitoefening, bewaarders, hefboomfinanciering, transparantie en toezicht
 2. De AIFMD Gedelegeerde Verordening (EU) 231/2013 bevat namelijk uitgebreide regels over uitbesteding. Een verdere harmonisatie van beide richtlijnen is vooral gewenst voor beheerders die zowel ucits als beleggingsinstellingen beheren, aangezien zij de verschillende vereisten uit beide richtlijnen moeten toepassen op hun activiteiten
 3. De verordening bevat met name een aantal bepalingen (Art. 17) voor het uitstellen van de actualisering van de PRIIPS-verordening: KID PRIIP-vrijstelling voor icbe-fondsen tot 31 december 2021. Belangrijkste bepalingen. Uitsluitend kredietinstellingen en bedrijven die onder de MiFID-regelgeving vallen, mogen als bewaarder optreden
 4. Verstrek een kopie van de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, en van het betalingsbewijs van de premie, zoals beschreven in artikel 9, zevende lid AIFM-richtlijn en artikel 15 Uitwerkingsverordening, tenzij wordt beschikt over voldoende bijkomend kapitaal ter dekking van mogelijke beroepsaansprakelijkheidsrisico's zoals bedoeld in artikel 9, zevende lid, AIFM-richtlijn en artikel 14 Uitwerkingsverordening
 5. gsrechten aanbiedt aan niet-professionele (retail)beleggers, en niet voldoet aan het registratie regime (zie hiervoor), moet de beheerder in beginsel aan alle regels van het volledige vergunning regime voldoen
 6. In dit addendum wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn), de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 (hierna: Uitwerkingsverordening), de VC-verordening en de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft). Beheerder
 7. Een Verordening heeft binnen de hele EU rechtstreekse werking en hoeft daarom niet in elke lidstaat in nationale regelgeving te worden omgezet. Wat te doen met de belangrijke elementen van de AIFM? Hoewel op het gebied van AIFM door vele partijen al publicaties zijn gedaan, zetten wij de belangrijkste elementen van de AIFM hieronder op een rijtje

Wet- en regelgeving AIFM Beleggingsinstellingen AFM

AIFM-richtlijn: Richtlijn 2011/61 1 De vaststelling van het model voor de staat volgt uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening, de frequentie en de indieningstermijn worden bij deze regeling vastgesteld AIFM-richtlijn uitvoeringsbesluit geeft gedetailleerde regels. Deel. Op 19 december 2012 heeft de Europese Commissie de uitvoeringsregels van de AIFM-richtlijn ( AIFMD) uitgebracht. Deze Level 2 regelgeving is gepubliceerd in de vorm van een Europese Verordening. Dit betekent dat deze regels vanaf 22 juli 2013 rechtstreeks in werking treden en.

gedelegeerde verordening markten voor financiële instrumenten 2014 inzake organisatorische eisen: gedelegeerde verordening (EU) nr. 2017/565 van de Commissie van 25 april 2016 houdende aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de door beleggingsondernemingen in acht te nemen organisatorische eisen en. Deze nieuwe verordening, die vanaf 9 december 2015 in alle EU-lidstaten van toepassing is, en voldoen aan de vereisten uit de AIFM-richtlijn, zoals de verplichting om een bewaarder aan te stellen. Ze profiteren van een Europees paspoort en label. Belangrijkste bepalingen Op 1 januari 2018 is de PRIIP's verordening (verordening 1286/2014) van kracht geworden. In de PRIIP's verordening is geregeld in welke gevallen fondsen (beleggingsinstellingen en icbe's) een essentieel informatiedocument (EID) aan beleggers moeten verstrekken en in welke gevallen fondsen mogen volstaan met het verstrekken van essentiële beleggersinformatie (EBI) Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/438 van de Commissie; c) artikel 25, artikel 26, leden 1, 3 en 6, de artikelen 34, 35 en 78 tot en met 81 van de verordening betreffende de Europese marktinfrastructuur (EMIR); de artikelen 5 en 12 van de SFTR-verordening; artikel 3, lid 1, onder f), en leden 2 en 4, artikel 7 De AFM heeft een aantal van de formulieren voor de AIFM-vergunningaanvraag, -melding of -registratie aangepast. Het gaat om het Vergunningaanvraagformulier, het Meldingsformulier Beleggingsinstelling, het Meldingsformulier Bewaarder, het Meldingsformulier Uitgezonderde Beheerder, het Aanvraagformulier Aangewezen Staat en het Notificatieformulier niet-EU Beheerders onder artikel 1:13b lid 1 en.

Informatie voor beleggingsinstellingen (AIFM en ICBE

Securitisatie Verordening Onderwerpinformatie van de AFM

Zodra dit niet meer het geval is, voldoet de BAV niet aan artikel 15 lid 4 van Gedelegeerde Verordening nr. 231/2013. Als gevolg hiervan kan de abi-beheerder de BAV niet meer gebruiken en dient deze abi-beheerder op grond van artikel 9 lid 7 AIFMD onverwijld 0,01% van het totale abi-vermogen als additioneel kapitaal aan te houden AIFM-light beheerders in de knel door vaagheid SFDR. Luttele weken voor de inwerkingtreding van de nieuwe Europese duurzaamheidsregelgeving SFDR is nog veel onduidelijk. Zo vragen een aantal vermogensbeheerders zich af of de nieuwe regels ook op hun fondsen van toepassing zijn. De AFM spreekt van een 'lastige situatie'

Aifm Cacei

Het Voorstel betreft een verordening en zal daarom rechtstreekse werking hebben. De verwachte datum van inwerkingtreding is dezelfde als de datum waarop de AIFM Richtlijn in de lidstaten moet zijn geïmplementeerd: 22 juli 2013. Reikwijdte van het Voorste Op 14 september jl. heeft het Europees Parlement ingestemd met voorstellen tot wijziging van (link naar nieuwsbericht): De Europese Venture Capital Funds Verordening (EU) No 345/2013 (EuVECA) De Europese Social Entrepreneurship Funds Verordening (EU) No 346/2013 (EuSEF) De EuVECA en EuSEF verordeningen voorzien in een speciaal raamwerk voor kleine beheerder die onder het AIFMD [ Vertalingen in context van non-EU AIFM in Engels-Nederlands van Reverso Context: Those competent authorities shall jointly decide the Member State of reference for the non-EU AIFM, within 1 month of receipt of such request Prospectus abi / icbe . Het overzicht hieronder bevat naar de stand van 1 januari 2021 de onderwerpen welke zijn op te nemen in een prospectus van een beleggingsinstelling ('Abi (pro)'), een beleggingsinstelling die ook aan particulier AIFM-Richtlijn; en het GVBF zal dan onder het toepassingsgebied van dezelfde AIFM-Richtlijn vallen (Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen)

In an attempt to create a structure for the provision of easily understandable and engaging fund disclosures, Directive 2009/65/EC on UCITS IV and Commission Regulation 583/2010 has replaced the simplified prospectus with the Key Investor Information Document (KIID). The simplified prospectus was often simply just a copy/paste of the full. Tim adviseert financiële ondernemingen over verschillende toezichtrechtelijke onderwerpen. Hij heeft met name veel kennis en ervaring op het gebied van beleggingsfondsen (de AIFMD, UCITS en Venture Capital Verordening (EuVECA)), de regulering van consumentenkrediet (de CCD en MCD), FinTech (waaronder betaaldienstverlening (PSD2) en elektronisch geld) en integriteitswetgeving (Wwft en Sanctiewet) De PRIIPS-Verordening bekeken vanuit een beheerdersbril Op 1 januari 2018 is de EU PRIIPs ('Packaged Retail and Insurance-based Investment Products') Verordening in werking getreden (voor sommige beheerders van beleggingsinstellingen overigens met een overgangsregime; zie paragraaf 2 'Op welke beheerders wanneer van toepassing') De Verordening betreffende informatievoorziening over duurzaamheid in de financiëledienstensector vereist dat beheerders van beleggingsfondsen vanaf 10 maart 2021 vergaande transparantie over duurzaamheid betrachten. De AIFM-Richtlijn blijft voor het overige buiten toepassing In dit formulier wordt onder andere verwezen naar artikelen van de Richtlijn 2011/61/EU inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (hierna: AIFM-richtlijn), de Gedelegeerde Verordening (EU) Nr. 231/2013 (hierna: Uitwerkingsverordening), de UCITS-richtlijn (2009/65/EG) (hierna: UCITS-richtlijn), de Wet op het financieel toezicht (hierna: Wft), het Besluit Gedragstoezicht.

Vertalingen in context van AIFM toe te passen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Het EESC roept de CIFM op om de beginselen voor verantwoord investeren (Principles for Responsible Investment, PRI) in al hun afspraken met AIFM toe te passen 1 Richtsnoeren Richtsnoeren met betrekking tot centrale begrippen van de AIFMD ESMA/2013/6112 Datum: ESMA/2013/611 Inhou.. 1 EY Nederland AIFMD-serie Deel 2 - December 2014 Rapportageverplichtingen aan toezichthouders onder de AIFMD. 2 Introductie De implementatie van de AIFMD richtlijn brengt nieuwe vereisten met zich mee voor (beheerders van) beleggingsinstellingen ( abi ) die voor het eerst onder de vergunningsplicht vallen. Ook voor beleggingsinstellingen die al langer vergunningplichtig waren onder Wft kunnen. De AIFMD is inmiddels geïmplementeerd in de Wft. Een nadere uitwerking van de beloningsregels van de AIFMD is opgenomen in de ESMA Guidelines on sound remuneration policies under the AIFMD. AIFMD-fondsbeheerders dienen zich per 22 juli 2014 geheel te conformeren aan de AIFMD indien zij gebruik konden maken van het overgangsregime van de AIFMD De Verordening verplicht fondsbeheerders zoals Gilde Equity Management (GEM) Benelux Partners B.V. (GEM of Gilde) met een AIFMD-vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om informatie te verstrekken met betrekking tot (onder meer) de integratie van duurzaamheidsrisico's, het in aanmerking nemen van negatieve duurzaamheidseffecten en, indien van toepassing, het bevorderen.

Vergunning aanvragen Beleggingsinstellingen AFM

 1. Vertalingen in context van Commissierichtlijnen in Nederlands-Engels van Reverso Context: Richtlijn... (toekomstige AIFM-richtlijn), en Verordening... (toekomstige CRA-verordening), met inbegrip van alle Commissierichtlijnen, verordeningen en besluiten die gebaseerd zijn op deze handelingen, en van verdere communautaire besluiten waarbij taken worden toevertrouwd aan de Autoriteit
 2. EU taxonomy: kans of bedreiging? In mei 2018 presenteerde de Europese Commissie een wetgevingsvoorstel inzake de financiering van duurzame groei. Hiermee wil de Commissie de markt voor duurzame financiering beter reguleren. Dit is een snelgroeiende markt. In 2018 groeiden de nieuwe kapitaalstromen in fondsen die Morningstar als.
 3. Schroder GAIA II (Een in Luxemburg gevestigde beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) Prospectus Februari 2021 Schroder Investment Management (Europe) S.A
 4. 2/2 / Mededeling van de FSMA_2016_19 dd. 23/12/2016 Tegen die achtergrond heeft ESMA op 14 oktober î ì í6 Richtsnoeren voor een goed beloningsbeleid in het kader van de AIFMD _ uitgebracht.Die moeten zorgen voor een gemeenschappelijke, uniform
 5. g met Verordening 231/2013 en de bepalingen genomen krachtens deze verordening, met name zoals beschreven in de circulaire FSMA_2014_09, de richtsnoeren ESMA/2014/869, de geldende . Q&A on the application of the AIFMD, de . IT technical guidance. gepubliceerd door ESMA, en andere relevante documenten
 6. Meer informatie over de AIFM-richtlijn : Regels voor derivaten in 2013 Sinds 16 augustus 2012 is de Europese verordening voor OTC-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters (EMIR) definitief. Dit betekent dat bekend is welke regels voor wie gaan gelden bij de afwikkeling en rapportage van derivatentransacties

AFM Nieuwsbrief AIF

AIFM-RICHTLIJN - Frans Vertaling - Voorbeelden Voor

Nieuwe ESG-wetgeving: het ene duurzaam is het andere

These Joint Committee draft Regulatory Technical Standards (RTS) on ESG disclosures have been developed by the three European Supervisory Authorities (EBA, EIOPA and ESMA) under the EU Regulation on sustainability-related disclosures in the financial services sector Regulation (SFDR), which aims to strengthen protection for end-investors and improve the disclosures that the AIFM-erkenning verkrijgen en zich bijgevolg houden aan alle bepalingen in de AIFMD, met uitzondering van artikel í Die verplichting verklaart waarom de beheerder volgens artikelen 85 en 86 van Verordening 231/2013 verplicht is aan de bewaarnemer alle informatie te verstrekken die nodig is om zijn take Een Nederlandse beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen valt onder het AIFMD-meldingsregime als hij voldoet aan de voorwaarden zoals beschreven in artikel 2:66a Wft en niet vrijwillig opteert voor het volledige AIFMD-regime. De opt-in procedure is beschreven in Uitvoeringsverordening (EU) nr. 447/2013 2064. Uitwerking aansprakelijkheidsregels: Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 231/2013 121 2065. Informatieverstrekking door bewaarder 121 2066. Schematisch overzicht AIFMD-regels inzake bewaarder 121 6.3 Transparantievoorschriften: informatieverstrekking 122 2067. Inleidende opmerkingen 122 2068. Jaarverslag 123 2069 instellingen, is onderverdeeld in: (i) de (alternatieve) beleggingsinstellingen die worden gereguleerd op basis van de AIFMD, en (ii) de instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's). Ook de PRIIPs verordening is in dit hoofdstuk opgenomen. I

Extra informatieverschaffing over duurzaamheid van

AFM: Sectorbrief AIFM light beheerders Dit (ontwerp) besluit wijzigt het Besluit uitvoering EU-verordeningen financiële markten en geeft uitvoering aan de verordening voor een pan-Europees pensioenproduct (PEPP-verordening (EU) nr. 2019/1238) Due the fact that some Member States may not have met the deadline for the implementation of the AIFMD, ESMA has published an opinion regarding the practical arrangements for the late transposition of the AIFMD. ESMA notes first that not all situations arising from non-transposition can be accommodated by way of practical arrangements that are [ Wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid: een overzicht. 10 min leestijd. Klaske Beyer. Supersaaie wet kan financiële wereld op zijn kop zetten, kopte de NOS op donderdag 18 juni. De NOS publiceerde het artikel naar aanleiding van het instemmen van het Europees Parlement met de Taxonomieverordening Level II verordening inzake vrijwillig toezicht op beheerders onder de AIFM-richtlijn (Nr. 447-2013) Op 15 mei 2013 is de Level II verordening gepubliceerd voor de procedures die gelden voor beheerders die zich vrijwillig onder toezicht stellen ingevolge de Europese Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) BEAMA AIFMD FAQ - Deel II Opgelet van Verordening 231/2013. De FSMA heeft nog geen definitief standpunt bepaald omtrent de criteria die ze op dat gebied zal hanteren, maar zou eventueel een circulaire daarover kunnen publiceren. 7

IFD en IFR, gevolgen voor beheerders - Tijdschrift voor

AIFMD: Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake Beheerders van Alternatieve Beleggingsinstellingen (zoals van tijd tot tijd gewijzigd) AIFMR: Gedelegeerde Verordening (EU) no 231/2013 van de Europese Commissie van 19 december 2012 ter uitwerking van de AIFMD (zoals van tijd tot tijd gewijzigd Vertalingen in context van vergunning uit in Nederlands-Engels van Reverso Context: Joanne McKay, verpleegster met een vergunning uit Nevada van 1978 12601/15 mt DGG 1B NL Raad van de Europese Unie Brussel, 1 oktober 2015 (OR. en) 12601/15 EF 183 ECOFIN 743 SURE 24 CODEC 1291 IA 10 Interinstitutioneel dossier: 2015/0226 (COD) Staat Frequentie Indieningstermijn AIFM FILE 24(1) 1 De vaststelling van het model voor de staat volgt uit artikel 110 van de Gedelegeerde Verordening, de frequentie en de indieningstermijn worden bij deze regeling vastgesteld. Te rapporteren abi-beheerderspecifieke informatie Per kalenderjaar Uiterlijk op de laatste werkdag van de maand die volgt op de verslagperiode ADD AIFM INFO.

ESMA publiceert aanbevelingen aan de EC voor herziening

Implementatie van de bewaarderfunctie door een vastgoedvermogensbeheerder: Een juridische aangelegenheid? Gezamenlijke presentatie van Peter Bos en Oene Rusti PDF hosted at the Radboud Repository of the Radboud University Nijmegen The following full text is a publisher's version. For additional information about this publication click this link Libri PDF categoria Gedelegeerde Gratis Dove scaricare ebook gratis senza registrazione - InvestireOggi Libri gratis in italiano Pdf da scaricare » Non solo i computer, ma anche i tablet e gli e-reader ora leggono in maniera agevole i libri in formato Pdf ~ IBS PDF begrippen van de AIFMDgeformuleerd. Die richtsnoeren hebben tot doel om een gemeenschappelijke, uniforme en consistente toepassing te verzekeren van de begrippen die deel 1 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit. ESMA-richtsnoere het kader van de AIFMDgeformuleerd. Die richtsnoeren hebben tot doel om te zorgen voor de 1 Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit. ESMA-richtsnoere

 • Best Schwab mutual funds.
 • Magnitogorsk Aktie Dividende.
 • US Quellensteuer dokumentation 1822.
 • Padel jobb Stockholm.
 • Revolut inloggen.
 • Rosella Artister.
 • Waqar Zaka cryptocurrency.
 • Kunal Shah house.
 • Ovalt soffbord grått.
 • Investing in Bahamas real estate.
 • Beursintroducties 2020.
 • Best Native Instruments piano.
 • CFD tax UK HMRC.
 • PayPal eigene Kryptowährung.
 • Operation 6 Sahlgrenska.
 • Fjärrvärmecentral läcker.
 • Hyra ut rum kontrakt.
 • Enskild firma privatekonomi.
 • Breghje Kommers afkomst.
 • Steuererklärung Aktien angeben.
 • Commission aifmd.
 • Lönecenter Linköping.
 • Hus till salu Stora Förö.
 • Lediga jobb Stockholm deltid.
 • Bbc stockholm syndrome.
 • Räkna ut GAV formel.
 • IKEA Gutschein Bitcoin.
 • Xkcd Happy.
 • Glossators meaning.
 • GBP/USD support & resistance levels.
 • Sparkasse Westmünsterland telefonnummer.
 • Spiltan Småbolagsfond innehav.
 • What is a payoff quote for a car.
 • Luftvärmepump eller luft/vatten pump.
 • Lön administratör utbildning.
 • SNX Coin.
 • Gmail report spam.
 • Bitpanda Bitcoin senden minimum.
 • Uppsida aktier.
 • Eiffel Tower restaurant dress code.
 • Used Silver Bullet Campers for sale.